Dades de l’oferta

Requisits

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no passar de 50.

c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

f) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B.

g) Tenir coneixements d’idiomes: anglès, francès, etc….

Tots aquests documents s’han d’acreditar juntament amb la instància com a màxim el dia 9 de juny de 2016.

Durada del contracte
Des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre