Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre posa en funcionament una sèrie d’ajudes dirigides a la ciutadania, als comerços i empreses, i també a les entitats i associacions. Vols saber quines són?

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda? I fins quan?

· Impost sobre Béns Immobles (sol·licitud fins al 31 de març)
· Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries  (sol·licitud fins al 31 de març)
· Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (sol·licitud fins al 31 de març)
· Taxa per serveis urbanístics  (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Preu públic per a l’assistència a l’Escola Bressol (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Activitats extraescolars tipificades (sol·licitud fins al 31 d’octubre)

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels ajuts als tributs socials (PDF) – (sol·licitud)

Ajuts d’Urgència Social

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:

· Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat
· Habitatge (lloguer, hipoteca…)
· Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)
· Atenció a menors en situació de risc
· Atenció Sanitària
· Tributs Locals
· Altres casuístiques

Els ajuts es podran sol·licitar fins el 31 de desembre

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels ajuts d’urgència social (PDF) – (sol·licitud)

 


DIRIGIDES ALS COMERÇOS I A LES EMPRESES

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional

Dirigides per tal d’enfortir el comerç local, incentivar la contractació de persones al municipi, l’emprenedoria, el turisme actiu…

· Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial (sol·licitud fins al 31 de maig)
· Taxa d’Ocupació de Domini Públic (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa de Salubritat i Sanitat Pública (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa per Llicències Obertura Establiments (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa per a Serveis Urbanístics (Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Preu públic sobre el subministrament d’aigua i clavegueram (sol·licitud fins al 31 d’octubre)

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels incentius per a la dinamització econòmica i ocupacional (PDF) – (sol·licitud)

 


DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre

· Entitats i associacions (sol·licitud fins al 7 de març)
· Clubs i Escoles de Futbol (sol·licitud fins al 3 de març)
· AMPES (sol·licitud fins al 31 de març)

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?

· Consulta les bases de les subvencions per a entitats i associacions (PDF) – (sol·licitud)
· Consulta les bases de les subvencions per a clubs i escoles de futbol (PDF) – (sol·licitud)
· Consulta les bases de les subvencions per a les AMPES (PDF) – (sol·licitud)

X