Les Ordenances Fiscals

ordenances

IMPOSTOS

pdf Impost sobre Bens Immobles 
pdf Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
pdf Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
pdf Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
pdf Impost sobre Activitats Econòmiques

 

TAXES 

pdf Contribucions Especials 
pdf Reguladora dels Preus Públics 
pdf Taxa per la Recollida d’Escombraries 
pdf Taxa per la Recollida i/o Abocament de Runes, Materials de Construcció i Altres Residus
pdf Taxa per Conservació del Clavegueram  
pdf Taxa de Cementiri Municipal  
pdf Taxa per Llicències Obertura Establiments  
pdf Taxa per la Llicència D’Autotaxis i altres Vehicles de Lloguer  
pdf Taxa per l’Arranjament de Camins Municipals de Naturalesa Rústica  
pdf Taxa pel Subministrament D’Aigua, Gas i Electricitat  
pdf Taxa per L’Ocupació de Terrenys d’ús Públic amb Taules, Cadires i Altres Elements amb Finalitat Lucrativa  
pdf Taxa per L’Ocupació de terrenys d’ús públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Bastides i Altres Instal·lacions Anàlogues  
pdf Taxa per Ocupacions del Subsòl, Sòl i Volada a la Via Pública  
pdf Taxa per L’Entrada de Vehicles a través de les voreres i Reserves de la via pública per a Estacionament Exclusiu, Parada de Vehicles i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol mena 
pdf Taxa per L’Ocupació de Terrenys d’ús públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo, així com Indústries de carrer i ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Aprofitament Cinegètic
pdf Taxa per L’Ocupació del Mercat Municipal
pdf Preu Públic per la Inserció de Publicitat als mitjans de difusió municipals (Radio Delta i Butlletins Informatius Municipals)
pdf Taxa per L’Expedició de Documents Administratius i Celebració D’Events  
pdf Taxa per l’Enretirada i Immobilització de Vehicles Abandonats o Estacionats Defectuosament o Abusivament a la Via Pública
pdf Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics
pdf Taxa per L’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les vies públiques Municipals
pdf Preu Públic per la Venda i Distribució de Llibres
pdf Taxa per la Col·locació de Publicitat Estàtica
pdf Taxa per L’ús D’Instal·lacions Municipals No Esportives
pdf Taxa pels Serveis prestats als propietaris d’Animals Domèstics
pdf Preu Públic per la Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals  
pdf Preu Públic per Activitats Culturals, Esportives, Educatives i Festives
pdf Taxa per Serveis Especials per Espectacles i Transports
pdf Preu Públic per la Prestació de Serveis del Centre Telemàtic
pdf Taxa per la Utilització del domini públic per Vehicles amb consideració especial
pdf Preu Públic per la prestació del servei d’Escola Bressol
pdf Preu Públic pel lloguer d’elements, mobiliari i materials municipals.

X