Dades de l’oferta

Data límit de presentació de currículums
El 29/02/2016 a les 14.00h

Lloc de presentació de currículums
EAC Ajuntament de Deltebre personalment o per correu certificat

Plaça
Personal laboral de durada determinada tècnic/a Dinamització Territorial Grup A2 titulació exigida: estar en possessió del títol de Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Aparellador, Enginyer i Grau enginyeria de l’edificació.

Retribució
La retribució bruta mensual serà de 1.700€ amb les dues pagues extra corresponents

Durada del contracte
La durada del contracte és de 6 mesos fins que l’actual tècnic municipal de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble finalitzi la comissió de serveis amb la possibilitat de continuar el contracte d’obra o servei sempre que les circumstàncies del servei ho facin possible.

Jornada
La jornada laboral és de 7,5 hores diàries 5 dies a la setmana, per quant els treballs que es desenvoluparan seran els que venia duent a terme el tècnic de Dinamització Territorial i Imatge de Poble que actualment es troba en comissió de serveis.

Condicions que ha de reunir la persona aspirant:

L’arquitecte/a tècnic/a, o tècnic/a equivalent, a contractar haurà de desenvolupar les següents tasques:

Habitualment:

– Direcció tècnica i coordinació de la brigada municipal.
– Coordinació dels recursos humans i optimització dels mateixos, així com de materials i serveis de l’Àrea de Gestió Territorial i Imatge de Poble.
– Seguiment de les obres municipals i de l’execució dels contractes relacionats amb l’Àrea de Gestió Territorial i Imatge de Poble.
– Informes dels expedients de guals
– Informes referents als expedients de gestió dels serveis municipals en el sentit ampli.
– Atenció a la ciutadania
– Supervisió de projectes tècnics redactats per professionals externs a l’ajuntament
– Fiscalització de recepcions d’obres amb les seves instal·lacions, subministraments de material tant inventariable com fungible
– Supervisió de serveis tècnics professionals externs a l’ajuntament en els àmbits objecte de l’Àrea de Gestió Territorial i Imatge de Poble`
– Fiscalització de concessions de serveis municipals
– Fiscalització de comandes de gestió de serveis municipals
– Informes o valoracions pericials
– Gestió compartida de la planificació i senyalització de les vies públiques, seguretat i mobilitat.
– Gestió tècnica de l’ocupació de domini públic
– Gestió d’expedients d’obres de particulars que afectin la via pública o camins rurals
– Gestió d’expedients d’estesa de xarxes elèctriques i de telecomunicacions o similars
– Defensa del patrimoni
– Salubritat i seguretat dels immobles
– Edificis i equipaments municipals, control de la gestió quan és municipal i altres derivats, con la conservació.
– Informes diversos per a la ciutadania
– Informes de patologies.
– Manteniment de vies públiques
– Parcs i jardins
– Platges
– Seguiment del Pla d’Imatge de Poble quan aquest sigui aprovat
– Gestió compartida d’expedients sancionadors de l’Àrea
– Inventaris de materials i compres
– Mercats municipals
– Compliment dels deures de salubritat i seguretat animal, cogestió.
– Altres tasques que se li puguin encomanar relacionades amb l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
– Direccions tècniques.
– Redaccions de projectes, memòries valorades i plecs tècnics de contractació.
– Seguiment i supervisió dels contractes i convenis de les dues subàrees amb responsabilitat tècnica, i validació de les respectives factures.
– Estat i control de les millores dels equipaments i de les instal·lacions municipals.
– Inspeccions d’activitats taurines de festes majors.

Puntualment:

– Informes de les llicències d’obres, llicències d’obertura, activitats amb suport previ d’altres tècnics de l’ajuntament.

Aquesta relació de tasques és un numerus apertus, té caràcter enunciatiu i no limitatiu, cal d’entendre la relació en el sentit més ampli i inclourà totes aquelles tasques que, fins ara, venia prestant l’arquitecte tècnic de l’Àrea de Gestió Territorial i Imatge de Poble.

 El perfil de la persona a contractar i que es valorarà és el següent:

– Dinamisme
– Capacitat de coordinació d’equip
– Capacitat de tracte i atenció a la ciutadania

 A més, haurà de disposar de carnet de conduir nivell B1.

Procediment de selecció

En el procediment de selecció s’utilitzarà com a criteris els següents:

1.- Es valorarà el currículum de la persona aspirant principalment els següents aspectes:

 • Titulació:
  • Màsters, postgraus i similars universitaris oficials (amb acreditació de la condició “d’universitaris oficials”):
   • 1,5 punts per cada 60 crèdits ECTS fins a un màxim de 6 punts
  • Màsters, postgraus i similars de creació pròpia de la universitat:
   • 1 punt per cada 60 crèdits ECTS fins a un màxim de 4 punts
 • Experiència professional en general (fins a 5 punts)
 • Experiència en treballs amb l’administració, ja sigui per contractació externa de serveis o bé per mig de relació laboral (fins a 15 punts)
 • Experiència professional que hagi implicat atenció i tracte amb persones (fins a 5 punts)
 • Experiència professional en coordinació d’equips de treball i treball en equip (fins a 10 punts)
 • Capacitat de coordinació d’equips de treball i treball en equip, valorable en el currículum (fins a 5 punts)
 • Coneixements d’administració pública, valorable per mig del currículum/titulació (fins a 5 punts)

Total puntuació currículum: fins a un màxim de 55 punts

2.- Es valorarà l’entrevista personal mantinguda amb l’aspirant (fins a 20 punts)

Total puntuació entrevista: fins a un màxim de 20 punts

Total puntuació procediment de selecció: fins a un màxim de 75 punts.

Un cop efectuada la valoració individual, del currículum de cada aspirant i l’entrevista personal, es procedirà a la suma de les puntuacions obtingudes. S’efectuarà una relació ordenada amb les puntuacions obtingudes de forma decreixent. Se seleccionarà com a persona aspirant aquella que hagi obtingut més punts.

En cas, que per alguna causa, la persona candidata no pogués accedir al lloc de treball ofertat, es tindrà com a candidat/a aquella persona que ocupi el lloc immediatament inferior a la relació d’aspirants.