Dades de l’oferta

Dades del contracte

· La durada del contracte eventual per circumstàncies de la producció degut a l’augment de turistes en temporada d’estiu (3 mesos), amb període de prova d’un mes.

· La jornada laboral en còmput setmanal serà de 37,50 hores de dilluns a diumenge amb un dia íntegre de descans comprès entre dilluns i dijous i en l’horari previst d’atenció al públic (matins de 10,30 hores a 14 hores i tardes de 17 hores a 19,30 hores).

· La categoria és auxiliar administratiu (Grup C2).

Requisits

Els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar, formació professional de primer grau, graduat/ada en educació secundària, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà o equivalent.

d) Estar en possessió del títol acreditatiu de tenir, com a mínim, nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: anglès, (Cambridge English: First).

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.

f)  Formació amb coneixements bàsics d’ofimàtica.

g) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés de selecció.

h) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1 o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

i) Estar en possessió del carnet de conduir B, i vehicle atès que el seu lloc de treball pot implicar desplaçaments a altres comarques.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar abans de la celebració de les proves selectives mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions responsables que calguin. En cas contrari, l’aspirant serà exclòs de les proves.

Termini de presentació d’instàncies

a) Les instàncies hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Deltebre, EAC. El termini per a presentar-les acabarà a les 14 hores del dia 10 de juny de 2016.

b) Amb les instàncies, els aspirants hauran de lliurar la següent documentació:

· Original i còpia del DNI.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de l’anglès.

· Original i còpia compulsada del currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunal els valori.

Procediment de selecció

En el procediment de selecció s’utilitzarà com a criteris els següents:

1. Es valorarà el currículum de la persona aspirant principalment en els següents aspectes:

a) Experiència com a treballador en administracions públiques o en empreses privades: fins a un màxim de 10 punts.

b) Titulació: Fins a  30 punts

· Llicenciatura o diplomatura: 5 punts

· Cicle formatiu de grau mitjà o superior en administratiu: 3 punts

· Altres cursos de formació relacionats amb el lloc de treball realitzats els darrers tres anys, de fins 20 hores: 0,10 punts per curs fins a un màxim de 2 punts

· Coneixements de francès, alemany o altres idiomes: fins a un màxim de 10 punts.

· Experiència professional àmbit turisme: fins a un màxim de 10 punts.

Total puntuació currículum: fins a un màxim de 20 punts.

2. Entrevista personal: es valorarà l’entrevista personal amb l’aspirant/a. Fins a 10 punts.

Total puntuació entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

L’acreditació dels mèrits es farà mitjançant la presentació dels documents justificants originals o de còpies compulsades. Per acreditar l’experiència laboral s´haurà de portar certificat de la vida laboral i certificats de l’empleat acreditant el tipus de el contracte i de la durada.

Període de prova

· L’aspirant aprovat haurà de passar un període de prova màxim d’una setmana.

· Durant aquest termini, es fiscalitzarà l’activitat de l’aspirant i, transcorregut el termini, farà un informe detallat sobre el rendiment, actitud i capacitat, i especificarà si és o no apte.

· Si l’informe NO és d’apte, l’ajuntament podrà contractar a la persona que hagi quedat següent en la llista de puntuacions.

Data de les proves

Les proves es faran el dia 22 de juny a partir de les 9 hores.