Dades de l’oferta

Dades del contracte

· La durada del contracte eventual per circumstàncies de la producció degut a l’augment de turistes en temporada d’estiu (3 mesos), amb període de prova d’un mes.

· La jornada laboral en còmput setmanal serà de 37,50 hores de dilluns a diumenge amb un dia íntegre de descans comprès entre dilluns i dijous i en l’horari previst d’atenció al públic (matins de 10,30 hores a 14 hores i tardes de 17 hores a 19,30 hores).

· La categoria és auxiliar turístic.

Requisits

a)  Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea.

b) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol acreditatiu de tenir, com a mínim, nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: alemany i anglès, (Zertifikat Deutsch B2 i Cambridge English: First).

d) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública

e) Formació amb coneixements bàsics d’ofimàtica

f)  Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés de selecció.

g) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1 o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:

· Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.

· Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

· Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

·  Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.

i) Estar en possessió del carnet de conduir B, i vehicle atès que el seu lloc de treball pot implicar desplaçaments a altres comarques.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar abans de la celebració de les proves selectives mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions responsables que calguin. En cas contrari, l’aspirant serà exclòs de les proves

Termini de presentació d’instàncies

a) Les instàncies hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Deltebre, EAC. El termini per a presentar-les acabarà a les 14 hores del dia 10 de juny de 2016.

b) Amb les instàncies, els aspirants hauran de lliurar la següent documentació:

· Original i còpia del DNI.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement del castellà.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de l’alemany.

· Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de l’anglès.

· Original i còpia compulsada del currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunal els valori.

Procediment de selecció

En el procediment de selecció s’utilitzarà com a criteris els següents:

1. Es valorarà el currículum de la persona aspirant principalment en els següents aspectes:

a) Experiència com a treballador en oficines de turisme públiques o privades. En proporció a la durada de la feina: 0,10 punts per mes treballat en jornada partida o en jornada complerta fins a un màxim de 15 punts.

b) Titulació: fins a un màxim 15 punts

· Llicenciatura o Grau en turisme o equivalent: 7 punts

· Cicle superior de formació professional en l’especialitat d’informació turística o en administratiu: 3 punts

· Francès: (equivalent al B1 del marc europeu de referència, Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) fins a un màxim de 1 punts.

· Francès: (equivalent al B2 del marc europeu de referència Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2) fins a un màxim de 2 punts (no acumulable amb la puntuació obtinguda a partir del nivell B1 de Francès).

· Coneixement en d’altres idiomes: fins a un màxim d’1 punt

· Altres cursos de formació relacionats amb el lloc de treball realitzats els darrers tres anys, de fins 20 hores: 0,10 punts per curs fins a un màxim d’ 1 punt.

c) Experiència a l’administració pública: fins a un màxim de 10 punts.

Total puntuació currículum: fins a un màxim de 40 punts.

2. Entrevista personal: es valorarà l’entrevista personal amb l’aspirant/a. Fins a 10 punts.

Total puntuació entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

L’acreditació dels mèrits es farà mitjançant la presentació dels documents justificants originals o de còpies compulsades. Per acreditar l’experiència laboral s´haurà de portar certificat de la vida laboral i certificats de l’empleador acreditant el tipus de el contracte i de la durada.

Període de prova

· L’aspirant aprovat haurà de passar un període de prova màxim d’1 mes.

· Durant aquest termini, es fiscalitzarà l’activitat de l’aspirant i, transcorregut el termini, farà un informe detallat sobre el rendiment, actitud i capacitat, i especificarà si és o no apte.

· Si l’informe NO és d’apte, l’ajuntament podrà contractar a la persona que hagi quedat següent en la llista de puntuacions.

Data de les proves

Les proves es faran el dia 22 de juny a partir de les 12 hores.