Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre posa en funcionament una sèrie d’ajudes dirigides a la ciutadania, als comerços i empreses, i també a les entitats i associacions. Vols saber quines són?

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals i activitats escolars (2020)

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda?

 • Impost sobre Béns Immobles
 • Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa per Conservació i neteja de les instal·lacions del Cementiri Municipal

Sol·licitud fins el 30/04/2020

 • Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Annex art. 1) i taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics, conceptes I i II.
 • Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístic, concepte XVII
 • Preu públic per assistència a l’escola bressol
 • Activitats extraescolars tipificades
 • Quota per Contribucions especials
 • Preu Públic d’accés al Centre Esportiu del Delta

Sol·licitud fins el 31/10/2020

I jo? Puc demanar una ajuda?

Ajuts d’Urgència Social (2020)

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:
 • Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat
 • Habitatge (lloguer, hipoteca…)
 • Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)
 • Atenció a menors en situació de risc
 • Atenció Sanitària
 • Tributs Locals
 • Altres causístiques

Sol·licitud fins el 31/12/2020

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES ALS COMERÇOS I A LES EMPRESES

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble (2020)

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.
 • Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial
 • Taxa per l’Ocupació de Domini Públic amb taules i cadires o amb mercaderies (o vinculada amb l’activitat)
 • Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments
 • Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
 • Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica i edificacions en sòl rústic
 • Impost de Béns immobles de naturalesa Urbana, per a establiments comercials
 • Taxa per connexions a les xarxes generals d’aigua i clavegueram

Sol·licitud fins el 31/10/2020

I jo? Puc demanar una ajuda?

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre (2020)

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, per mig de la instal·lació d’imatges visibles a les carrosseries dels vehicles de transport terrestre de mercaderies.

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions (2020)

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre.

Projectes i/o activitats

 • Entitats i associacions
 • Clubs i Escoles de Futbol
 • AMPES

Sol·licitud fins el 06/03/2020

Competicions internacionals, estatals i nacionals catalanes (Entitats i associacions)

 • Primer semestre

Sol·licitud fins el 30/06/2020

 • Segon semestre

Sol·licitud fins el 31/10/2020

Actes promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

 • Entitats i associacions
 • Clubs i Escoles de Futbol
 • AMPES

Sol·licitud fins el 31/10/2020

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?
Entitats i associacions​
Clubs i Escoles de Futbol
AMPES