Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre posa en funcionament una sèrie d’ajudes dirigides a la ciutadania, als comerços i empreses, i també a les entitats i associacions. Vols saber quines són?

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda? I fins quan?

· Impost sobre Béns Immobles (sol·licitud fins al 31 de març)
· Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries (sol·licitud fins al 31 de març)
· Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (sol·licitud fins al 31 de març)

· Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Annex art. 1) i Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics, conceptes I i II.
(sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístic, concepte XVI (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Preu públic per assistència a l’escola bressol (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Activitats extraescolars tipificades (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Quota per Contribucions especials (sol·licitud fins al 31 d’octubre)

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels ajuts als tributs socials (PDF) – (sol·licitud)

Ajuts d’Urgència Social

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:

· Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat
· Habitatge (lloguer, hipoteca…)
· Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)
· Atenció a menors en situació de risc
· Atenció Sanitària
· Tributs Locals
· Altres causístiques

Els ajuts es podran sol·licitar fins el 31 de desembre

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels ajuts d’urgència social (PDF) – (sol·licitud)


DIRIGIDES ALS COMERÇOS I A LES EMPRESES

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble

Dirigides per tal d’enfortir el comerç local, incentivar la contractació de persones al municipi, l’emprenedoria, el turisme actiu…

· Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa d’Ocupació de Domini Públic (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa de Salubritat i Sanitat Pública (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa per Llicències Obertura Establiments (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Taxa per a Serveis Urbanístics (Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (sol·licitud fins al 31 d’octubre)
· Preu públic sobre el subministrament d’aigua i clavegueram (sol·licitud fins al 31 d’octubre)

I jo? Puc demanar una ajuda?

· Consulta les bases i característiques dels incentius per a la dinamització econòmica i ocupacional (PDF) – (sol·licitud)

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, per mig de la instal·lació d’imatges visibles a les carrosseries dels vehicles de transport terrestre de mercaderies (sol·licitud fins al 29 de març o, en el seu cas, fins esgotament de la dotació pressupostària reservada a tal efecte)

I jo? Puc ser beneficiàri?

· Consulta les bases i característiques de les subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre (PDF) – (sol·licitud)


DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre

· Entitats i associacions
· Clubs i Escoles de Futbol
· AMPES

Els ajuts es podran sol·licitar fins el 18 de febrer

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?

Podeu consultar les bases i les seves resolucions a la següent taula:

 BasesSol·licitudPuntuacionsImports atorgats
Subvencions per a entitats i associacions
Subvencions per a clubs i escoles de futbol
Subvencions per a les AMPES