Llegenda
 • Acció complerta
 • Acció en procés
 • Acció pendent
Progrés
 • Accions complertes
24%
 • Accions en procés
39%
 • Accions pendents
37%
 • Progrés de la legislatura
25%

#Deltebreeficient

Hisenda

Gestió Interna

 • Promourem criteris de contractació pública que afavoreixin els valors ambientals, la igualtat de gènere o els col·lectius en discapacitat o en situació d’atur, entre d’altres
 • Seguirem fomentant la contractació pública a empreses locals. Alhora, impulsarem formació a les empreses locals per tal que puguin accedir amb major facilitat a les licitacions públiques
 • Treballarem per continuar regularitzant i/o resolent tots aquells expedients que han suposat un perjudici econòmic per a la població. En qualsevol cas, defensarem els interessos de la ciutadania promovent la justícia necessària

Atenció Ciutadana

Transparència

 • Implementarem la figura de la Sindicatura de Greuges per garantir els drets dels veïns i veïnes
 • Treballarem per continuar regularitzant i/o resolent tots aquells expedients que han suposat un perjudici econòmic per a la població. En qualsevol cas, defensarem els interessos de la ciutadania promovent la justícia necessària
 • Crearem un espai web per retre comptes de manera permanent i transparent de l’acció de govern
 • Implementarem un portal de dades obertes amb tota la informació estadística de l’Ajuntament i del municipi

Comunicacions

Personal

 • Durem a terme una nova regulació laboral per professionalitzar i millorar els serveis municipals
 • Implementarem el codi ètic i de bones pràctiques dels treballadors públics, i l’òrgan de Compliance Penal per evitar riscos delictius contra l’administració

Protocol

 • Aprovarem un reglament de protocol per donar força i projecció corporativa de l’Ajuntament

Participació ciutadana

 • Dotarem de més eines i pressupost totes les actuacions relacionades amb la participació ciutadana
 • Plantejarem dotacions econòmiques al pressupost per tal que sigui la ciutadania qui esculli accions concretes a realitzar
 • Desplegarem el reglament de voluntariat per promoure la inquietud d’acció pública i cívica entre la ciutadania
 • Creàrem l’Àgora d’Expertesa de Deltebre, un espai per al foment del debat i la reflexió entre persones amb bagatge i experiència, i poder així seguir dibuixant el futur de Deltebre amb solidesa
 • Fomentarem la participació ciutadana als plenaris com a mesura de qualitat democràtica

#DeltebreProjecció

Servei a les persones

Acció Comercial

Revalorització econòmica

 • Redactarem el Pla de Revalorització Econòmica, com a full de ruta que estableixi les mesures d’impuls econòmic i ocupacional per als propers 10 anys
 • Reivindicarem la realització de cicles formatius destinats a la professionalització del sector turístic i/o agroalimentari a l’institut de Deltebre
 • Elaborarem un registre de locals buits per facilitar la implantació de noves idees de negoci, així com l’establiment d’espais públics coworking per facilitar l’emprenedoria
 • Habilitarem un pàrquing públic al centre de La Cava
 • Promourem l’ampliació del port de Deltebre
 • Gestionarem l’ampliació i urbanització del Polígon Industrial

Enfocament Turístic

 • Seguirem creant noves eines de difusió de marca turística, amb consens amb els agents implicats, per promocionar Deltebre com a capitalitat del Delta de l’Ebre
 • Reclamarem la gestió municipal d’EbreTerra per retornar la idea inicial de centre d’inspiració turística: professionalitzant el sector, fomentant l’espai cuina, establint sinèrgies d’oferta turística i, entre d’altres, actualitzant l’espai museístic per ser referent territorial

Sector Primari

 • Reforçarem les bonificacions tributàries al sector primari
 • Fomentarem la implantació d'horts socials per a la projecció de valors agraris
 • Gestionarem els permisos de llarga durada dels diferents dragatges per quan sigui necessari. A banda, exigirem la implicació econòmica d’altres administracions, a l’igual que la senyalització permanent del canal navegable en el cas de la bocana del Riu Ebre.
 • Estarem al costat dels agricultors, pescadors, aqüicultors i caçadors en la pressió institucional necessària per la defensa dels diferents sectors en l’àmbit del Delta.
 • Persistirem en la necessitat que les administracions competents controlin i/o eradiquin les espècies o plagues que ens invaeixen (cranc blau, cargol poma, nàiades, cranc americà, morrut de la palmera...)
 • Impulsarem l’adequació del port d’Illa de Mar amb les millores acordades amb el sector aqüícola
 • Reivindicarem el dragatge del port d’Illa de Mar i del Fangar
 • Adequarem la rampa d’accés d’embarcacions al riu Ebre situada prop del Càmping Aube al nucli de Riumar
 • Reclamarem la municipalització de la Finca de Bombita per promoure una gestió activa i sostenible i, alhora, blindar l’actual activitat cinegètica i pesquera

Ensenyament

 • Exigirem a la Generalitat la necessitat d’implantar més oferta de cicles formatius d’interès per a l’institut de Deltebre
 • Seguirem dotant de recursos a l’escola municipal de música com a centre de formació musical, i a la vegada promourem que l’alumnat es pugui examinar oficialment a la mateixa escola
 • Impulsarem la creació del Premi Deltebre en relació amb el sector de l’ensenyament, a l’igual que seguirem potenciant els Premis Ramon Calvo per a la recerca i innovació del jovent
 • Promourem beques i ajuts per als estudiants que destaquin en alguna modalitat ajudant a la projecció de Deltebre
 • Promourem la realització d’activitats formatives en coordinació amb la Garantia Juvenil per facilitar la inserció labora a la joventut
 • Seguirem vetllant perquè cap xiquet ni xiqueta es quedi sense fer activitats extraescolars per capacitat econòmica
 • Promourem noves activitats extraescolars que desenvolupin les capacitats específiques de l’alumnat amb criteris d’especialització
 • Incentivarem l’aprenentatge d’idiomes mitjançant trobades i activitats específiques
 • Organitzarem xerrades i acompanyament per part de persones amb bagatge i talent acadèmic local per encaminar els alumnes a les diferents opcions formatives de futur
 • Promourem el voluntariat entre els alumnes dels centres educatius per tal de fomentar els valors i despertar les inquietuds acadèmiques, professionals i/o públiques
 • Promourem la setmana escolar entorn DeltaFira per tal de donar a conèixer la història del nostre municipi

#DeltebreTerritori

 • Aprovarem el nou POUM de Deltebre tenint en compte les diferents aportacions de la ciutadania per tal de confeccionar un document que doni resposta a les necessitats urbanístiques del municipi, tot vetllant pel seu desenvolupament socioeconòmic futur
 • Promourem l’atracció efectiva d’inversió exterior per desenvolupar noves zones urbanístiques en criteris de sostenibilitat per tal de generar nova oferta turística i llocs de treball
 • Redactarem un Catàleg de Masets per tal de millorar la gestió urbanística de les construccions tipificades en sòl no urbanitzable que, per les seves característiques, no han pogut estar incloses al catàleg de masies
 • Impulsarem la taula tècnica amb els professionals locals de l’àmbit urbanístic per tal de consensuar els criteris de desenvolupament del POUM, així com del planejament derivat
 • Amb la millor situació econòmica de l’Ajuntament, seguirem treballant per urbanitzar nous carrers del municipi, donant la paraula a la ciutadania abans de la seva execució, i reforçant les bonificacions a les contribucions per situacions econòmiques desfavorides
 • Exigirem al ministeri l'entubament del "Préstamo" com a mesura de salubritat pública, de seguretat i de sectorització per evitar inundacions i proliferació de plagues i espècies invasores. Aquesta actuació ha de permetre avançar cap a la construcció del futur Passeig del Carrilet
 • Continuarem amb el pla de soterrament de línies elèctriques atenent a la voluntat dels veïns i veïnes derivat dels pertinents processos de participació ciutadana
 • Seguirem insistint per tal que els costos de soterrament de les línies estiguin sufragats, en gran part, per les companyies elèctriques, i així minimitzar els costos als veïns i veïnes
 • Durem a terme un pla d’acció i d’inversions de la xarxa d’aigua potable per millorar el rendiment, la pressió i el cost econòmic per a la ciutadania i, si és necessari, municipalitzarem el servei
 • Reclamarem que la Generalitat construeixi la rotonda del Pintor Sorolla i la del Tanatori
 • Executarem els projectes que hem redactat per millorar la mobilitat de les següents cruïlles: Cr. Estació amb Av. Esportiva; Av. Generalitat amb Cr. Jaume I; Av. Colon amb Cr. Pintor Sorolla; Cr. Germans Carsi amb Cr. Mestre Fèlix Gràcia
 • Redactarem i implementarem un pla de mobilitat per zones

Imatge de poble

 • Continuarem reforçant el manteniment i la neteja dels espais públics, com hem prioritzat aquest mandat, i potenciarem les zones verdes plantant arbres
 • Habilitarem zones de pipicans, així com paperes específiques, per evitar l’aparició d’excrements d’animals a la via
 • Impulsarem campanyes de sensibilització per a fomentar el reciclatge
 • Renovarem i adequarem els contenidors d’escombraries
 • Implementarem el servei de recollida d’escombraries en l’àmbit rural
 • Iniciarem una prova pilot d’instal·lació de càmeres als contenidors per tal de fomentar el civisme
 • Seguirem treballant per al millor manteniment de les rotondes de titularitat municipal
 • Seguirem amb el pla de xoc d’adequació de voreres del municipi, amb una visió clara d’integració de la millora urbana i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat
 • Finalitzarem el canvi d’enllumenat a LED d’acord als estudis lumínics de necessitat
 • Millorarem la il·luminació de diferents zones i equipaments amb poca visibilitat: trams pendents del Passeig del Riu, exterior del cementiri, accessos al municipi pels Masets i els Hortets, i també trams pendents del casc urbà
 • Continuarem augmentant la inversió econòmica per a millorar els camins rurals i el seu manteniment, i identificarem els noms dels camins amb senyals
 • Seguirem treballant pel tapiament i enderrocament d’edificis en mal estat o en ruïna. D’aquesta forma evitem l’entrada d’okupes
 • Impulsarem la rehabilitació d’habitatges per a la millora del paisatge urbà
 • Seguirem impulsant la neteja de solars de forma generalitzada
 • Continuarem dotant els parcs infantils de noves atraccions per als xiquets i xiquetes
 • (Riumar) Seguirem treballant amb l’adequació i millora de les zones verdes. Alhora, dotarem Riumar d’espais verds especialitzats: àrea terapèutica i de salut per a la gent gran; millora de les zones d’atraccions per a xiquets i xiquetes; espai d’activitats i lleure per als animals domèstics...
 • (Riumar) Promourem l’enllumenat als accessos i espais d’interès turístic (Garxal, Port, Càmping...)
 • (Riumar) Canviarem l’enllumenat a tecnologia LED

Equipaments i espais verds

 • Adequarem una Sala d’Exposicions a la Biblioteca, esdevenint d’aquesta manera el Centre Cultural del Delta
 • Finalitzarem la Plaça de les Dones a l’antic espai de Mobles Delta
 • Construirem el Parc Fluvial del Delta amb la rehabilitació de la barcassa com a espai d’espectacles
 • Construirem el Centre Social del Barracot
 • Promourem la recuperació de l’antic cinema Rialto
 • Construirem el Recinte Festiu
 • Urbanitzarem l’entorn del camp de l’Aube
 • Rehabilitarem la Cambra Agrària de Jesús i Maria
 • Promourem l’ampliació del Parc del Riu
 • Remodelarem el Parc del Molí dels Mirons
 • Promourem l’adquisició del Mas de Pascual
 • Finalitzarem l’adequació de l’Espai Parroquial de La Cava
 • Remodelarem l’antic magatzem de la brigada a La Cava
 • Projectarem el Casal de Joves
 • Gestionarem la ubicació del Camp de tir
 • Incentivarem la construcció d’un alberg d’animals
 • Dissenyarem la remodelació de l’antiga cambra arrossera
 • Estudiarem l’adequació de la Plaça Vint de Maig
 • Reconvertirem l’antiga residència de la gent gran en un espai de caire social
 • Dignificarem l’espai al voltant del “Niu de Metralladores”, com a punt de Memòria i divulgació de la Guerra Civil al Delta
 • Projectarem el Centre Social de Riumar
 • Ubicarem un espai per als gossos prop del passeig del riu
 • Habilitarem un pàrquing d’autocaravanes
 • Promourem la construcció d’un circuit de motos de camp, un circuit de bicicletes BMX i un parc d’Skate
 • Reclamarem l’accés i restauració d’un mirador a la llacuna del Canal Vell
 • Continuarem millorant els centres d’ensenyament a partir de les peticions de les AMPAs i professorat
 • Millorarem l’adequació dels accessos als centres educatius i l’habilitació d’espais d’aparcament
 • Continuarem millorant els mercats municipals atenent a les necessitats dels establiments comercials
 • Continuarem millorant les instal·lacions esportives d’acord a les necessitats de les pròpies entitats
 • Continuarem millorant i optimitzant els equipaments del teixit associatiu
 • Instal·larem una farmaciola a Riumar
 • (Riumar) Promourem la instal·lació d’un caixer automàtic
 • Crearem el Centre Social de Riumar per promoure activitats durant tot l’any

Ciutadania i seguretat

 • Incrementarem els efectius policials per a millorar la convivència i la bona ciutadania
 • Crearem la figura de mediador comunitari, com a agent de resolució de conflictes
 • Seguirem reforçant els controls de sonometria i velocitat en diferents localitzacions
 • Fomentarem l’educació ciutadana mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció (educació viària, drogues, velocitat, convivència, civisme…)
 • Dotarem de més eines a l’equip de voluntaris de Protecció Civil, així com també impulsarem la incorporació de nous voluntaris
 • Implantarem pràctiques encaminades al respecte cap als animals, fomentarem l’adopció, promourem campanyes d’esterilització i de no abandonament

Pol·lítiques ambientals i platges

 • Cercarem la coordinació entre administracions competents i agents implicats per promoure el sistema de dics intel·ligents, o qualsevol altre mesura que permeti mantenir la morfologia de la costa i l’estat òptim de les platges
 • Seguirem promovent la Taula de Consens pel Delta com a espai de treball contra la regressió i el canvi climàtic
 • Gestionarem els permisos de llarga durada dels diferents dragatges per quan sigui necessari. A banda, exigirem la implicació econòmica d’altres administracions, a l’igual que la senyalització permanent del canal navegable en el cas de la bocana del Riu Ebre.
 • Seguirem treballant per defensar el nostre riu i per reivindicar un cabal ambiental òptim
 • Reivindicarem una gestió efectiva del COPATE per al tractament del mosquit
 • Crearem de l’Agenda 21 de Deltebre, com a pla local de desenvolupament ambiental
 • Instal·larem punts de càrrega per als vehicles elèctrics
 • Promourem l’autosuficiència energètica en els equipaments públics, amb la implantació de mitjans de generació d’energies renovables
 • Impulsarem mesures per a la reducció dels plàstics d’un sol ús, començant per les activitats que promou l’Ajuntament i en coordinació amb el comerç local
 • Fomentarem la contractació pública a aquelles empreses que adoptin mesures ambientals
 • Crearem incentius econòmics per a reduir l’import de les llicències d’obres que incorporin mesures ambientals
 • Seguirem proposant actuacions en matèria d’energia, de mobilitat, de residus i d’aigua, per assolir els compromisos de la reducció de Gasos d’Efecte Hivernacle, de la mateixa manera que vetllarem per mitigar la contaminació lumínica, atmosfèrica i acústica
 • (Riumar) Dotarem la platja de Riumar amb nous serveis: WIFI, biblioplatja, espais per a carregadors de telèfon mòbil, plataforma de bany adaptada a persones amb mobilitat reduïda...
 • Reivindicarem a la Generalitat la construcció de la depuradora de Riumar
 • Farem efectiva la recuperació dels terrenys de l’antiga depuradora per promoure una aula d’educació ambiental

#DELTEBREACTIU

Foment cultural

 • Donarem veu i projecció als autors/es i artistes locals, i impulsarem l’exposició de les seves obres al nou espai expositiu del Centre Cultural
 • Promourem la setmana de la cultura local donant altaveu a totes aquelles activitats que enforteixen socialment Deltebre
 • Dinamitzarem la programació anual per a famílies d’activitats culturals i espectacles al Centre Cultural, englobant la Biblioteca i la Sala d’Exposicions, així com al Centre Fluvial del Delta
 • Crearem el Festival de Música de Deltebre com a esdeveniment de referència musical del territori
 • Posarem en valor l’arxiu municipal amb l’adequació d’un nou espai especialitzat
 • Promourem accions permanents durant l’any en el marc de l’Espai de Creació de Dansa, per refermar la força internacional del Festival Deltebre Dansa i la projecció de Deltebre i del Delta.
 • Dissenyarem el nou espai museístic municipal amb les tradicions del Delta com a eix vertebrador
 • Reivindicarem l’exposició ‘Deltebre I, la història d’un naufragi’ amb caire de permanència a Deltebre
 • Promocionarem l’art urbà com a mitjà d’expressió artística i de millora de la imatge del municipi en façanes i espais públics degradats

Teixit associatiu

 • Seguirem reforçant el suport al teixit associatiu com a motor de dinamització social del nostre municipi.
 • Tindrem una especial sensibilitat en l’adequació dels espais i equipaments que utilitzen les entitats
 • Donarem suport econòmic als projectes d’activitat de les diferents entitats amb criteris d’objectivitat, lliure concurrència i prioritzant el valor social de les mateixes

Igualtat i gènere

 • Desplegarem les accions del Pla de Dones, posant èmfasi en l’impuls de l’esport femení, i les activitats culturals i d’oci en clau de dones
 • Crearem l’Observatori de Gènere de Deltebre i, alhora, establirem una dinàmica de creació d’idees i treball compartit amb la constitució del Consell Municipal de Dones
 • Impulsarem la denominació de carrers i espais públics en nom de dones
 • Il·lustrarem la nova Plaça de les Dones amb la figura de la dona del Delta
 • Promourem la recerca i la formació per detectar problemes que obstaculitzen la constitució d’una societat equilibrada on hi capiguem totes les persones
 • Dinamitzarem el Punt Lila amb noves campanyes i accions per desenvolupar habilitats, canvis d’actituds i comportaments vers la violència masclista
 • Impulsarem un programa per a dones embarassades, dirigit per professionals experts, per tal de promoure al Centre Esportiu activitats aquàtiques i pràctiques saludables i d’alimentació per al col·lectiu

Joventut

 • Constituirem el Consell de la Joventut, joves representants que podran decidir part del pressupost de l’Ajuntament de Deltebre, entre d’altres accions, per fomentar la participació del jovent amb el dia a dia del municipi
 • Crearem el Casal de Joves com a espai de trobada i lleure
 • Impulsarem jornades i cursos de formació per als més joves
 • Dinamitzarem la Biblioteca Delta de l’Ebre com a espai de trobada per als estudiants que cursen els seus estudis fora del municipi
 • Incentivarem la realització de trobades entre joves amb estudis finalitzats i joves que han d’iniciar els estudis per tal de compartir experiències
 • Fomentarem i impulsarem als i les joves artistes municipals de qualsevol disciplina artística, cultural i/o esportiva

Gent gran

 • Crearem el Consell Municipal de la Gent Gran com a òrgan de debat i acció dirigida al col·lectiu
 • Fomentarem les trobades entre la gent gran i el jovent com a canal de transmissió de la cultura i la història del municipi
 • Projectarem la sala de formació tecnològica per a la gent gran
 • Implementarem el programa Salut+60 destinat al col·lectiu de la gent gran, amb assessorament i seguiment de pràctiques esportives, alternatives i alimentació. Un programa de salut al Centre Esportiu del Delta com a espai de trobada
 • Fomentarem el voluntariat entre la gent gran per tal d’aprofitar l’expertesa i el bagatge en diferents accions per projectar-les als centres educatius i entre els més joves

Festes

 • Continuarem potenciant les Festes Majors per ser més dinàmiques i atractives per a la ciutadania, i per a tothom que ens visiti
 • Reforçarem l’èxit del Piromusical de l’Ebre com a espectacle de referència al territori
 • Seguirem apostant per unes festes plurals i diverses des del respecte i el civisme. Unes festes més participatives que generin cohesió i orgull de poble
 • Seguirem treballant per blindar totes aquelles festes i activitats que mostren la nostra tradició taurina

Esport i benestar

 • Crearem el Consell de l’Esport de Deltebre, com a espai de reflexió i planificació d’accions en l’àmbit de la promoció esportiva
 • Impulsarem activitats esportives al riu Ebre per seguir donant la cara al riu. Tanmateix, també promourem activitats als espais naturals del nostre municipi.
 • Seguirem reforçant l’esport base com a eina d’aprenentatge i valors per a formar als xiquets i xiquetes
 • Seguirem reforçant els ajuts econòmics als esportistes que es desplacen en l'àmbit català i internacional representant Deltebre
 • Promourem la creació del Club de Natació i de la Lliga de Futbol Sala local, així com altres esports que s'han deixat de practicar per manca d'equipaments públics
 • Establirem un pla de càrdio protecció instal·lant dispositius DEA en punts clau
 • Equiparem el Passeig del riu amb noves zones esportives

Centre Esportiu del Delta

 • Finalitzarem la urbanització de l’entorn, ampliant la zona d’aparcament i els accessos
 • Incrementarem i dinamitzarem l’oferta d’activitats del centre i adquirirem noves màquines d’esport per a les sales d’entrenament
 • Construirem la piscina exterior
 • Instal·larem el servei de Bany Turc
 • Dotarem el Centre Esportiu d’un servei de bar i restaurant
 • Promourem les activitats per a col·lectius en discapacitat i risc d’exclusió social, i també establirem programes específics per a dones, gent gran, família...
 • Potenciarem el Centre Esportiu del Delta com un viver d’empreses esportives
 • Reforçarem les bonificacions als usuaris en riscos socials i col·lectius específics
 • Continuarem promovent l’ús del Centre Esportiu del Delta al teixit associatiu