Pressupost 2018

 Pressupost d’Ingressos 

CapítolDenominacióImport
1IMPOSTOS DIRECTES6.642.735,74€
2IMPOSTOS INDIRECTES80.000,00€
3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS4.493.148,63€
4TRANSFERÈNCIES CORRENTS2.830.250,00€
5INGRESSOS PATRIMONIALS663.000,00€
6ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS125.000,00€
7TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL1.536.767,29€
8ACTIUS FINANCERS65.000,00€
9PASSIUS FINANCERS631.212,64€
TOTAL: 17.067.114,30€

 Pressupost de Despeses 

CapítolDenominacióImport
1DESPESES DE PERSONAL3.859.206,76€
2DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS5.430.165,85€
3DEPESES FINANCERES105.000,00€
4TRANSFERÈNCIES CORRENTS1.356.170,09€
5FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS80.646,91€
6INVERSIONS REALS5.305.924,69€
7TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL0,00€
8ACTIUS FINANCERS65.000,00€
9PASSIUS FINANCERS865.000,00€
TOTAL: 17.067.114,30€

Pots consultar el pressupost complet en aquest enllaç

X