Les Ordenances Fiscals

Les Ordenances Fiscals

Ordenança fiscal general
Ordenances fiscals reguladores d’impostos
Ordenances fiscals reguladores de taxes per relització d’activitats administratives i de prestació de serveis públics​
Ordenances fiscals reguladores de taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
Ordenances reguladores de preus públics
Ordenances reguladores de preus públics