Impostos
Número d'ordenançaNom de l'ordenançaDescàrrega en PDF
NÚM. 1Impost sobre béns Immobles
NÚM. 2Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
NÚM. 3Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
NÚM. 4Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
NÚM. 5Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxes
Número d'ordenançaNom de l'ordenançaDescàrrega en PDF
NÚM. 6Contribucions Especials
NÚM. 7Reguladora dels Preus Públics
NÚM. 8Taxa per la Recollida d’Escombraries
NÚM. 10Taxa per Conservació del Clavegueram
NÚM. 11Taxa de Cementiri Municipal
NÚM. 12Taxa per Llicències Obertura Establiments
NÚM. 13Taxa per la Llicència D’Autotaxis i altres Vehicles de Lloguer
NÚM. 14Taxa per la Sanitat i Salubritat públiques
NÚM. 15Taxa pel Subministrament D’Aigua, Gas i Electricitat
NÚM. 16Taxa per L'Ocupació de Terrenys d'ús Públic amb Taules i Cadires
NÚM. 17Taxa per L'Ocupació de terrenys d’ús públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Bastides i Altres Instal·lacions Anàlogues
NÚM. 18Taxa per utilització priv. o aprof. especial del d.p. local per empreses explotadores de serveis de subministraments
NÚM. 19Taxa per L'Entrada de Vehicles a través de les voreres i Reserves de la via pública per a Estacionament Exclusiu, Parada de Vehicles i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol mena.
NÚM. 20Taxa per L'Ocupació de Terrenys d’ús públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo, així com Indústries de carrer i ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Aprofitament Cinegètic
NÚM. 21Taxa per L'Ocupació del Mercat Municipal
NÚM. 22Preu Públic per la Inserció de Publicitat als mitjans de difusió municipals (Deltacat-cat i Butlletins Informatius Municipals)
NÚM. 23Preu Públic pel lloguer d’elements, mobiliari i materials municipals
NÚM. 24Preu Públic per la prestació del servei d’Escola de Música
NÚM. 25Taxa per L'Expedició de Documents Administratius i Celebració d’esdeveniments
NÚM. 26Taxa per l’Enretirada i Immobilització de Vehicles Abandonats o Estacionats Defectuosament o Abusivament a la Via Pública.
NÚM. 27Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics
NÚM. 28Taxa per L’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les vies públiques Municipals
NÚM. 29Preu públic per la venda i distribució de llibres
NÚM. 30Taxa per la Col·locació de Publicitat Estàtica
NÚM. 32Taxa per L’ús D’Instal·lacions Municipals i Espais Municipals
NÚM. 33Taxa pels Serveis prestats als propietaris d’Animals Domèstics
NÚM. 34Preu Públic per la Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals
NÚM. 37Preu Públic per Activitats Culturals, Esportives, Turistiques, Educatives i Festives
NÚM. 38Taxa per Serveis Especials per Transports i Espectacles
NÚM. 42Taxa per la Utilització del domini públic per Vehicles amb consideració especial
NÚM. 43Preu Públic per la prestació del servei d’Escola Bressol