Planificació Territorial

Planificació Territorial

El passat 1 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM), després d’haver donar resposta a les al·legacions presentades durant l’exposició pública que es dugué a terme a l’estiu de 2018. Actualment resta pendent un segon informe de validació per part de Costes de l’Estat, preceptiu prèvia aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Podeu consultar el procés relacionat amb l’aprovació del nou POUM al web deltebrefutur.cat.
Documentació Aprovació Definitiva
En aquest apartat podreu consultar la documentació en aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ajuntament de Deltebre, dins al RPUC – Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat)
– Acord CTUTE 2021-06-21. Aprovar definitivament
Document resum
Fitxes
Normativa
Catàleg de béns a protegir
Catàleg de masies
Estudi ambiental estratègic
Estudi d’avaluació mobilitat generada
Memòria informació
Memòria ordenació
Memòria social
IN Estudi inundabilitat
Plànols d’informació
CO Compliment Llei de Costes
O1 Estructura general
O2 Classificació del sòl
O3 Qualificació del sòl urbà
O4 Qualificació del sòl no urbanitzable
O5 Estructura del sòl urbà i urbanitzable
S1 Xarxa d’aigua
S2 Xarxa de sanejament
Agenda i avaluació econòmica i financera

Nucli Jesús i Maria

Nucli La Cava

Nucli Riumar