Planificació Territorial

Planificació Territorial

El passat 1 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM), després d’haver donar resposta a les al·legacions presentades durant l’exposició pública que es dugué a terme a l’estiu de 2018.

Actualment resta pendent un segon informe de validació per part de Costes de l’Estat, preceptiu prèvia aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

Podeu consultar el procés relacionat amb l’aprovació del nou POUM al web deltebrefutur.cat.

A hores d’ara, el planejament vigent data del 24 de maig de 1995, mitjançant les Normes Subsidiàries de Planejament. Pots consultar-les en aquest enllaç i mitjançant els plànols que figuren a continuació:

Nucli Jesús i Maria

Nucli La Cava

Nucli Riumar