Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre ha actualitzat els ajuts i incentius econòmics, dirigits a la ciutadania i als sectors econòmics, per tal de fer front al context actual. En aquest apartat podràs consultar les diferents bases existents, tot i això recorda que et pots posar en contacte amb l’Ajuntament de Deltebre i et facilitarem els tràmits corresponents.

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals i activitats escolars

Ajuts destinats a persones residents a Deltebre i titulars de determinats béns (immobles i vehicles) al municipi, en relació amb la seva capacitat socioeconòmica i el seu esforç fiscal. Es tindrà en compte que la persona sol·licitant sigui titular de determinats béns (immobles i vehicles) al municipi que li impliquin ser subjecte passiu d’alguna de les següents figures:

Sobre quins tributs puc demanar ajuda?

Sol·licituds de titulars de les primeres quatre figures: fins al 30 d’abril de 2024.

Sol·licituds altres figures i activitats extraescolars tipificades: fins al 31 d’octubre de 2024

I jo? Puc demanar una ajuda?

Ajuts d’Urgència Social

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:

Sol·licitud fins el 20 de desembre de 2024.

I jo? Puc demanar una ajuda?

Tarifa Social de l'Aigua

Des de l’Ajuntament de Deltebre també facilitem la reducció de la tarifa de l’aigua en el cas que així s’escaigui mitjançant l’ordenança

BASES: La Ordenança municipal nº25 de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, al seu Annex I: Prestació del servei de subministrament d’aigua potable i servei de clavegueram, article 4, regula que per fer la valoració econòmica i social de la tarifa reduïda de l’aigua s’utilitzaran els criteris de valoració establerts a les Bases d’Ajuts socials sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades.

Sol·licitud fins el 31 d’octubre de 2023.

I jo? Com puc demanar una ajuda?

EuroDelta, la moneda de Deltebre

Què és l’EuroDelta?

L’EuroDelta és la moneda de Deltebre que va néixer amb la finalitat d’ajudar a totes aquelles persones que van veure reduïts els seus ingressos a causa de la pandèmia de la COVID-19 i del temporal Glòria. Actualment segueix en acció, per ajudar a les famílies que es troben en una situació econòmica i/o laboral inestable per motius aliens a la seva voluntat, i/o situació que implica la insuficiència de recursos per atendre les necessitats ordinàries quotidianes de la unitat familiar. També, un dels objectius i finalitats que aconseguim mitjançant aquesta modalitat és dinamitzar el comerç local i de proximitat.

Quina és l’ajuda que puc aconseguir?​

L’ajut concedit es farà efectiu, a elecció de la persona beneficiària, amb el lliurament d’una targeta moneder recarregada amb l’import concedit, o dels tiquets EuroDelta (per valor de 5,00 €, 10,00 € o 20,00 €), que es podran utilitzar per bescanviar-los pels productes o serveis inclosos a les Bases, a qualsevol establiment del municipi de Deltebre adherit a la Xarxa de comerç local EuroDelta.

L’import concedit serà trimestral, en finalitzar aquest període podran realitzar una nova sol·licitud d’ajut.

La quantia atorgada variarà, atenent al nombre de membres de la unitat familiar sol·licitant:

Membres unitat familiar Import trimestral
1 membre 120,00 €
dos membres 160,00 €
tres membres 250,00 €
≥ quatre membres 300,00 €

Qui es pot acollir?

*Es considerarà inestabilitat econòmica quan els ingressos de la unitat familiar no superin els llindars establerts a la taula de l’apartat 4.2 de les Bases.

Sol·licitud fins el 20 de desembre de 2024.

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES ALS SECTORS ECONÒMICS

Incentius al teixit empresarial afectat per la COVID-19 (sense convocatòria oberta)

Qui poden ser els beneficiaris d’aquests incentius?

Cal sol·licitar cita prèvia trucant 611 446 625 o bé enviant correu a acciocomercial@deltebre.cat i l’horari d’atenció és els dilluns, dimecres i divendres de 10:00-14:00h

I jo? Puc demanar una ajuda?

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble

L’objectiu d’aquests incentius és l’ajut al sector econòmic del municipi, ja sigui incentivant la contractació de persones, per a posar en valor la qualitat empresarial del municipi, per afavorir l’emprenedoria, per a enfortir i dinamitzar les activitats de turisme actiu, el petit comerç i el comerç de proximitat, etc.

Exceptuant les tres primeres, la resta es poden sol·licitar fins al 31/10/2024
Cal sol·licitar cita prèvia trucant 611 446 560 o bé enviant correu a acciocomercial@deltebre.cat i l’horari d’atenció és els dilluns, dimecres i divendres de 10:00-14:00h

I jo? Puc demanar una ajuda?

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, mitjançant els tres següents supòsits:

Sol·licitud fins el 31/10/2024

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions

 Premis Esport i Benestar del municipi de Deltebre

Tenen com objecte potenciar el reconeixement social de la pràctica esportiva i posar de manifest l’esforç i la dedicació dels esportistes i les entitats, reconeixent la consecució d’alguna fita esportiva durant l’any anterior al de la convocatòria, guanyant alguna de les tres primeres posicions en pòdiums de competicions oficials federades. Entitats i clubs.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el dia 1 d’abril de 2024.

Podran optar als Premis Esport i Benestar, les següents persones i entitats, amb vincle a Deltebre per:

 • Haver nascut.
 • Ser resident.
 • Pertànyer a un club o entitat esportiva local.

Heu de tenir en compte que per optar al premi, juntament amb el model de sol·licitud, haureu de presentar:

 • Document probatori de les fites esportives assolides pel sol·licitant durant l’any anterior al de la convocatòria, és a dir, assolides durant l’any 2023.
 • Document probatori que la persona ha nascut o és resident al municipi de Deltebre o pertany a un club o entitat esportiva local.
 • Còpia confrontada o original i còpia de la documentació següent (únicament si aquesta no està en poder de l’Ajuntament de Deltebre):
  o DNI del sol·licitant
  o CIF del sol·licitant (en el cas d’entitats i/o associacions)
 • o Document acreditatiu de la representació (en el cas d’entitats i/o associacions)
  o DNI/NIE del representant legal (en el cas d’entitats i/o associacions

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre.

Projectes i/o activitats

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2024

Termini de justificació: 31 d’octubre de 2024. No obstant, per aquelles activitats subvencionades i realitzades posteriorment es podrà justificar amb un màxim de 30 dies des de la finalització de l’activitat.

Competicions internacionals, estatals i nacionals catalanes

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2024

Termini de presentació de sol·licituds: fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la mateixa convocatòria i, com a molt, el 31 d’octubre de 2023. No obstant, per aquelles competicions realitzades posteriorment es podrà sol·licitar amb un màxim de 10 dies des de la finalització de la competició.

Actes promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2024

Termini de justificació: 31 d’octubre de 2024. No obstant, per aquelles activitats subvencionades i realitzades posteriorment es podrà justificar amb un màxim de 30 dies des de la finalització de l’activitat.

Activitats de protecció i defensa dels animals del municipi de Deltebre

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2024

Termini de justificació: 31 d’octubre de 2024. No obstant, per aquelles activitats subvencionades i realitzades posteriorment es podrà justificar amb un màxim de 30 dies des de la finalització de l’activitat.

Sol·licitud fins el 31/03/2021

Premis Esporti i Benestar

Sol·licitud fins el 31/03/2021

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?
Entitats i associacions​
Clubs i Escoles de Futbol
AFA
Participació en competicions esportives
Activitats de protecció i defensa dels animals