Carta de Serveis Àrea #DeltebreTerritori

Carta de Serveis Àrea #DeltebreTerritori

L’Àrea de #DeltebreTerritori aglutina les diferents regidories que fomenten la planificació territorial, la imatge de poble i la defensa del territori. El tinent d’alcalde i coordinador de l’àrea es Francisco Castro, el qual gestionarà les regidories de Gestió Territorial i Ciutadania i Seguretat. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, assumiria la cartera de Planificació Territorial. A banda, Joan Lucas serà el regidor d’Imatge de Poble i Polítiques Ambientals i Platges, i Carme Franch la regidora d’Equipaments i Actes.     

L’Àrea de #DeltebreTerritori engloba diferents serveis, entre els quals destaquem planificació urbanística, sol·licituds de certificats i llicències, reserva d’espais a la via pública, guals, informes urbanístics i mediambientals.

1. Identificació

Nom del servei: Àrea de #DeltebreTerritori

Adreça: Plaça 20 de Maig, 1, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Adreça electrònica: territori@deltebre.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 93 09

2. Funcions i serveis de l’Àrea #DeltebreTerritori

Entre les funcions i serveis principals de l’Àrea #DeltebreTerritori destaquem la planificació urbanística que serveix per determinar el límit entre les propietats privades i l’espai públic, equipaments i zones verdes. El manteniment de les vies públiques i  l’estat de neteja de Deltebre.

3. Quins serveis oferim?

 • Llicència per actes lúdics o culturals.
 • Llicència d’ocupació de via pública.
 • Legalitat urbanística.
 • Llicència per instal·lar una terrassa a la via pública.
 • Llicència d’obres.
 • Divisió de finques.
 • Guals
 • Gestió del cens municipal d’animals de companyia.
 • Llicència ambiental.
 • Gestió del cementiri municipal.
 • Neteja i manteniment d’espais verds i parcs infantils.
 • Neteja i manteniment de desaigües.
 • Neteja i manteniment de les zones de platges.

4. Compromisos

 • La resolució dels expedients per a obres menors no serà superior a 15 dies.
 • La resolució dels expedients per a obres majors no serà superior a 45 dies.
 • Fem inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació als projectes aprovats.
 • Donem resposta a la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres en un termini no superior a 30 dies.

5. Preu-taxa

La base imposable de l’impost o taxa municipal estarà constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.  

6. Normativa aplicable

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Ordenança fiscal núm. 4.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 6.- Impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal núm.9.- Taxa de cementiri municipal

Ordenança fiscal núm. 10.- Taxa per llicències obertura establiments

Ordenança fiscal núm. 12.- Taxa per l’ocupació del mercat municipal

Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa per l’expedició de documents administratius i celebració d’esdeveniments.

Ordenança fiscal núm. 15.- Taxa per la prestació de serveis urbanístics.