#DELTEBREEFICIENT


01. Continuarem treballant per la sostenibilitat de l’endeutament de l’Ajuntament
02. Promourem que les empreses que treballen per a l’Ajuntament segueixin cobrant el més aviat possible
03. Seguirem avançant en les vies de rebaixa dels impostos
04. Durem a terme una nova regulació laboral per professionalitzar i millorar els serveis municipals
05. Implementarem el codi ètic i de bones pràctiques dels treballadors públics, i l’òrgan de Compliance Penal per evitar riscos delictius contra l’administració
06. Promourem criteris de contractació pública que afavoreixin els valors ambientals, la igualtat de gènere o els col·lectius en discapacitat o en situació d’atur, entre d’altres
07. Seguirem fomentant la contractació pública a empreses locals. Alhora, impulsarem formació a les empreses locals per tal que puguin accedir amb major facilitat a les licitacions públiques
08. Impulsarem l’administració electrònica per facilitar els tràmits a la ciutadania
09. Seguirem reforçant l’atenció a les visites de l’alcaldia per conciliar horaris laborals de la ciutadania, facilitant els horaris de tarda i caps de setmana, a banda de les habituals visites domiciliàries en dissabtes
10. Implementarem la figura de la Sindicatura de Greuges per garantir els drets dels veïns i veïnes
11. Treballarem per continuar regularitzant i/o resolent tots aquells expedients que han suposat un perjudici econòmic per a la població. En qualsevol cas, defensarem els interessos de la ciutadania promovent la justícia necessària
12. Fomentarem la participació ciutadana als plenaris com a mesura de qualitat democràtica
13. Actualitzarem el reglament de mitjans de comunicació per garantir la participació política als mitjans locals i amb independència de qui governi
14. Crearem un espai web per retre comptes de manera permanent i transparent de l’acció de govern
15. Implementarem un portal de dades obertes amb tota la informació estadística de l’Ajuntament i del municipi
16. Posarem en funcionament una APP perquè la ciutadania pugui rebre bans i informació municipal al moment, alhora que pugui emetre queixes d’imatge de poble i fer-ne el seguiment fins la seva efectiva resolució
17. Ampliarem la cobertura de difusió del Delta.Cat amb la instal·lació de càmeres als diferents equipaments del municipi, i creant sinèrgies amb els altres municipis del Delta
18. Aprovarem un reglament de protocol per donar força i projecció corporativa de l’Ajuntament

SERVEI A LES PERSONES


19. Seguirem complint amb la premissa que “qui menys pugui, menys pagui” amb les mesures que siguin escaients i de manera objectiva
20. Elaborarem un pla de prevenció i seguiment per a situacions de riscos socials
21. Promourem l’adquisició d’habitatges d’urgència social
22. Establirem noves eines per facilitar l’ocupació als veïns i veïnes amb mètodes de recerca intensiva de feina
23. Promourem les activitats d’intercanvi social i cultural amb les famílies nouvingudes per tal de potenciar una integració real al municipi i evitar la discriminació racial. Alhora, crearem una taula de treball amb els diferents representants del col·lectius nouvingut
25. Requerirem la creació del Centre de Salut del Delta per millorar les prestacions, els serveis i la qualitat de l’actual CAP

#DELTEBRETERRITORI


26. Aprovarem el nou POUM de Deltebre tenint en compte les diferents aportacions de la ciutadania per tal de confeccionar un document que doni resposta a les necessitats urbanístiques del municipi, tot vetllant pel seu desenvolupament socioeconòmic futur
27. Promourem l’atracció efectiva d’inversió exterior per desenvolupar noves zones urbanístiques en criteris de sostenibilitat per tal de generar nova oferta turística i llocs de treball
28. Redactarem un Catàleg de Masets per tal de millorar la gestió urbanística de les construccions tipificades en sòl no urbanitzable que, per les seves característiques, no han pogut estar incloses al catàleg de masies
29. Impulsarem la taula tècnica amb els professionals locals de l’àmbit urbanístic per tal de consensuar els criteris de desenvolupament del POUM, així com del planejament derivat
30. Amb la millor situació econòmica de l’Ajuntament, seguirem treballant per urbanitzar nous carrers del municipi, donant la paraula a la ciutadania abans de la seva execució, i reforçant les bonificacions a les contribucions per situacions econòmiques desfavorides
32.Continuarem amb el pla de soterrament de línies elèctriques atenent a la voluntat dels veïns i veïnes derivat dels pertinents processos de participació ciutadana

33.Seguirem insistint per tal que els costos de soterrament de les línies estiguin sufragats, en gran part, per les companyies elèctriques, i així minimitzar els costos als veïns i veïnes
34.Durem a terme un pla d’acció i d’inversions de la xarxa d’aigua potable per millorar el rendiment, la pressió i el cost econòmic per a la ciutadania i, si és necessari, municipalitzarem el servei
35.Reclamarem que la Generalitat construeixi la rotonda del Pintor Sorolla i la del Tanatori
36.Executarem els projectes que hem redactat per millorar la mobilitat de les següents cruïlles: Cr. Estació amb Av. Esportiva; Av. Generalitat amb Cr. Jaume I; Av. Colon amb Cr. Pintor Sorolla; Cr. Germans Carsi amb Cr. Mestre Fèlix Gràcia
37.Redactarem i implementarem un pla de mobilitat per zones

IMATGE DE POBLE


38. Continuarem reforçant el manteniment i la neteja dels espais públics, com hem prioritzat aquest mandat, i potenciarem les zones verdes plantant arbres
39. Habilitarem zones de pipicans, així com paperes específiques, per evitar l’aparició d’excrements d’animals a la via
40. Impulsarem campanyes de sensibilització per a fomentar el reciclatgeurbanística de les construccions tipificades en sòl no urbanitzable que, per les seves característiques, no han pogut estar incloses al catàleg de masies
41. Renovarem i adequarem els contenidors d’escombraries
42. Implementarem el servei de recollida d’escombraries en l’àmbit rural
43.Iniciarem una prova pilot d’instal·lació de càmeres als contenidors per tal de fomentar el civisme
44.Seguirem treballant per al millor manteniment de les rotondes de titularitat municipal
45.Seguirem amb el pla de xoc d’adequació de voreres del municipi, amb una visió clara d’integració de la millora urbana i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat
46.Finalitzarem el canvi d’enllumenat a LED d’acord als estudis lumínics de necessitat
47.Millorarem la il·luminació de diferents zones i equipaments amb poca visibilitat: trams pendents del Passeig del Riu, exterior del cementiri, accessos al municipi pels Masets i els Hortets, i també trams pendents del casc urbà
48.Continuarem augmentant la inversió econòmica per a millorar els camins rurals i el seu manteniment, i identificarem els noms dels camins amb senyals
49.Seguirem treballant pel tapiament i enderrocament d’edificis en mal estat o en ruïna. D’aquesta forma evitem l’entrada d’okupes
50.Impulsarem la rehabilitació d’habitatges per a la millora del paisatge urbà
51.Seguirem impulsant la neteja de solars de forma generalitzada
52.Continuarem dotant els parcs infantils de noves atraccions per als xiquets i xiquetes

EQUIPAMENTS I ESPAIS VERDS


53. Adequarem una Sala d’Exposicions a la Biblioteca, esdevenint d’aquesta manera el Centre Cultural del Delta
54. Finalitzarem la Plaça de les Dones a l’antic espai de Mobles Delta
55. Construirem el Parc Fluvial del Delta amb la rehabilitació de la barcassa com a espai d’espectacles
56. Construirem el Centre Social del Barracot
57. Promourem la recuperació de l’antic cinema Rialto
58.Construirem el Recinte Festiu
59.Urbanitzarem l’entorn del camp de l’Aube
60.Rehabilitarem la Cambra Agrària de Jesús i Maria
61.Promourem l’ampliació del Parc del Riu
62.Remodelarem el Parc del Molí dels Mirons
63.Promourem l’adquisició del Mas de Pascual
64.Finalitzarem l’adequació de l’Espai Parroquial de La Cava
65.Remodelarem l’antic magatzem de la brigada a La Cava
66.Projectarem el Casal de Joves
67.Gestionarem la ubicació del Camp de tir
68.Incentivarem la construcció d’un alberg d’animals
69.Dissenyarem la remodelació de l’antiga cambra arrossera
70.Estudiarem l’adequació de la Plaça Vint de Maig
71.Reconvertirem l’antiga residència de la gent gran en un espai de caire social
72.Dignificarem l’espai al voltant del “Niu de Metralladores”, com a punt de Memòria i divulgació de la Guerra Civil al Delta
73.Projectarem el Centre Social de Riumar
74.Ubicarem un espai per als gossos prop del passeig del riu
75.Habilitarem un pàrquing d’autocaravanes
76.Promourem la construcció d’un circuit de motos de camp, un circuit de bicicletes BMX i un parc d’Skate
77.Reclamarem l’accés i restauració d’un mirador a la llacuna del Canal Vell
78.Continuarem millorant els centres d’ensenyament a partir de les peticions de les AMPAs i professorat
79.Millorarem l’adequació dels accessos als centres educatius i l’habilitació d’espais d’aparcament
80.Continuarem millorant els mercats municipals atenent a les necessitats dels establiments comercials
81.Continuarem millorant les instal·lacions esportives d’acord a les necessitats de les pròpies entitats

82.Continuarem millorant i optimitzant els equipaments del teixit associatiu

BONA CIUTADANIA


83. Incrementarem els efectius policials per a millorar la convivència i la bona ciutadania
84. Crearem la figura de mediador comunitari, com a agent de resolució de conflictes
85. Seguirem reforçant els controls de sonometria i velocitat en diferents localitzacions
86. Fomentarem l’educació ciutadana mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció (educació viària, drogues, velocitat, convivència, civisme…)
87. Dotarem de més eines a l’equip de voluntaris de Protecció Civil, així com també impulsarem la incorporació de nous voluntaris
88.Implantarem pràctiques encaminades al respecte cap als animals, fomentarem l’adopció, promourem campanyes d’esterilització i de no abandonament

TERRITORI, SECTOR PRIMARI I POL·LÍTIQUES AMBIENTALS


89. Cercarem la coordinació entre administracions competents i agents implicats per promoure el sistema de dics intel·ligents, o qualsevol altre mesura que permeti mantenir la morfologia de la costa i l’estat òptim de les platges
90. Seguirem promovent la Taula de Consens pel Delta com a espai de treball contra la regressió i el canvi climàtic
91. Gestionarem els permisos de llarga durada dels diferents dragatges per quan sigui necessari. A banda, exigirem la implicació econòmica d’altres administracions, a l’igual que la senyalització permanent del canal navegable en el cas de la bocana del Riu Ebre.
92. Seguirem treballant per defensar el nostre riu i per reivindicar un cabal ambiental òptim
93. Estarem al costat dels agricultors, pescadors, aqüicultors i caçadors en la pressió institucional necessària per la defensa dels diferents sectors en l’àmbit del Delta.
94.Persistirem en la necessitat que les administracions competents controlin i/o eradiquin les espècies o plagues que ens invaeixen (cranc blau, cargol poma, nàiades, cranc americà, morrut de la palmera...)
95.Reivindicarem una gestió efectiva del COPATE per al tractament del mosquit
96.Impulsarem l’adequació del port d’Illa de Mar amb les millores acordades amb el sector aqüícola
97.Reivindicarem el dragatge del port d’Illa de Mar i del Fangar
98.Adequarem la rampa d’accés d’embarcacions al riu Ebre situada prop del Càmping Aube al nucli de Riumar
99.Reclamarem la municipalització de la Finca de Bombita per promoure una gestió activa i sostenible i, alhora, blindar l’actual activitat cinegètica i pesquera
100.Reforçarem les bonificacions tributàries al sector primari
101.Fomentarem la implantació d’horts socials per a la projecció de valors agraris
102.Crearem de l’Agenda 21 de Deltebre, com a pla local de desenvolupament ambiental
103.Instal·larem punts de càrrega per als vehicles elèctrics

104.Promourem l’autosuficiència energètica en els equipaments públics, amb la implantació de mitjans de generació d’energies renovables

105.Impulsarem mesures per a la reducció dels plàstics d’un sol ús, començant per les activitats que promou l’Ajuntament i en coordinació amb el comerç local
106.Fomentarem la contractació pública a aquelles empreses que adoptin mesures ambientals
107.Crearem incentius econòmics per a reduir l’import de les llicències d’obres que incorporin mesures ambientals
108.Seguirem proposant actuacions en matèria d’energia, de mobilitat, de residus i d’aigua, per assolir els compromisos de la reducció de Gasos d’Efecte Hivernacle, de la mateixa manera que vetllarem per mitigar la contaminació lumínica, atmosfèrica i acústica

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA


109. Redactarem el Pla de Revalorització Econòmica, com a full de ruta que estableixi les mesures d’impuls econòmic i ocupacional per als propers 10 anys
110. Reivindicarem la realització de cicles formatius destinats a la professionalització del sector turístic i/o agroalimentari a l’institut de Deltebre
111. Seguirem creant noves eines de difusió de marca turística, amb consens amb els agents implicats, per promocionar Deltebre com a capitalitat del Delta de l’Ebre
112. Elaborarem un registre de locals buits per facilitar la implantació de noves idees de negoci, així com l’establiment d’espais públics coworking per facilitar l’emprenedoria
113. Promourem l’assessorament a l’emprenedoria i, entre d’altres, reforçarem els incentius econòmics amb l’objectiu de cercar noves línies d’ajudes als emprenedors i per tal de facilitar la contractació de persones aturades
114. Reclamarem la gestió municipal d’EbreTerra per retornar la idea inicial de centre d’inspiració turística: professionalitzant el sector, fomentant l’espai cuina, establint sinèrgies d’oferta turística i, entre d’altres, actualitzant l’espai museístic per ser referent territorial
115. Fomentarem campanyes de dinamització dels comerços i dels mercats municipals, així com un servei d’acompanyament i sessions formatives al petit comerç
116. Revisarem la viabilitat de la zona blava conjuntament amb el sector comercial i facilitarem el seu pagament a través del mòbil
117. Habilitarem un pàrquing públic al centre de La Cava
118. Implementarem cartelleres electròniques per a dinamitzar la publicitat comercial
119. Reforçarem la recollida de cartró al comerç local
120. Promourem l’ampliació del port de Deltebre
121. Gestionarem l’ampliació i urbanització del Polígon Industrial

RIUMAR


122. Seguirem treballant amb l’adequació i millora de les zones verdes. Alhora, dotarem Riumar d’espais verds especialitzats: àrea terapèutica i de salut per a la gent gran; millora de les zones d’atraccions per a xiquets i xiquetes; espai d’activitats i lleure per als animals domèstics...
123. Dotarem la platja de Riumar amb nous serveis: WIFI, biblioplatja, espais per a carregadors de telèfon mòbil, plataforma de bany adaptada a persones amb mobilitat reduïda...
124. Dinamitzarem els tallers i les activitats per als xiquets i xiquetes a la Plaça Europa i a la platja de Riumar: tallers de pintura, tallers de reciclatge, jocs tradicionals, esports a la platja...
125. Instal·larem una farmaciola a Riumar
126. Promourem la instal·lació d’un caixer automàtic
127. Incentivarem un servei de correus domiciliari
128. Promourem l’enllumenat als accessos i espais d’interès turístic (Garxal, Port, Càmping...)
129. Canviarem l’enllumenat a tecnologia LED
130. Crearem el Centre Social de Riumar per promoure activitats durant tot l’any
131. Reivindicarem a la Generalitat la construcció de la depuradora de Riumar
132. Farem efectiva la recuperació dels terrenys de l’antiga depuradora per promoure una aula d’educació ambiental
133. Seguirem apostant per un calendari anual d’activitats, en coordinació amb el teixit associatiu i amb un caire d’enfocament turístic, que continuï posant en valor i reforçant actes multitudinaris i de referència com Deltafira i Mescla, Carnaval, Deltebre Dansa, Festes de l’Arròs, Triatló Deltebre...

ACTIVEM DELTEBRE


134. Dotarem de més eines i pressupost totes les actuacions relacionades amb la participació ciutadana
135. Plantejarem dotacions econòmiques al pressupost per tal que sigui la ciutadania qui esculli accions concretes a realitzar
136. Desplegarem el reglament de voluntariat per promoure la inquietud d’acció pública i cívica entre la ciutadania
137. Creàrem l’Àgora d’Expertesa de Deltebre, un espai per al foment del debat i la reflexió entre persones amb bagatge i experiència, i poder així seguir dibuixant el futur de Deltebre amb solidesa
138. Seguirem apostant pels Premis Deltebre com a eina de reconeixement de tota aquella gent que ajuda a projectar la nostra imatge i ens desperta orgull de poble
139.Seguirem estant al costat de les institucions catalanes per complir i fer efectiu l’anhel de llibertat dels catalans i les catalanes

TEIXIT ASSOCIATIU


140. Seguirem reforçant el suport al teixit associatiu com a motor de dinamització social del nostre municipi.
141. Tindrem una especial sensibilitat en l’adequació dels espais i equipaments que utilitzen les entitats
142. Donarem suport econòmic als projectes d’activitat de les diferents entitats amb criteris d’objectivitat, lliure concurrència i prioritzant el valor social de les mateixes

ACCIÓ SECTORIAL


143. Desplegarem les accions del Pla de Dones, posant èmfasi en l’impuls de l’esport femení, i les activitats culturals i d’oci en clau de dones
144. Crearem l’Observatori de Gènere de Deltebre i, alhora, establirem una dinàmica de creació d’idees i treball compartit amb la constitució del Consell Municipal de Dones
145. Impulsarem la denominació de carrers i espais públics en nom de dones
146. Il·lustrarem la nova Plaça de les Dones amb la figura de la dona del Delta
147. Promourem la recerca i la formació per detectar problemes que obstaculitzen la constitució d’una societat equilibrada on hi capiguem totes les persones
148. Dinamitzarem el Punt Lila amb noves campanyes i accions per desenvolupar habilitats, canvis d’actituds i comportaments vers la violència masclista
149. Impulsarem un programa per a dones embarassades, dirigit per professionals experts, per tal de promoure al Centre Esportiu activitats aquàtiques i pràctiques saludables i d’alimentació per al col·lectiu
150. Constituirem el Consell de la Joventut, joves representants que podran decidir part del pressupost de l’Ajuntament de Deltebre, entre d’altres accions, per fomentar la participació del jovent amb el dia a dia del municipi
151. Crearem el Casal de Joves com a espai de trobada i lleure
152. Impulsarem jornades i cursos de formació per als més joves
153. Dinamitzarem la Biblioteca Delta de l’Ebre com a espai de trobada per als estudiants que cursen els seus estudis fora del municipi
154. Incentivarem la realització de trobades entre joves amb estudis finalitzats i joves que han d’iniciar els estudis per tal de compartir experiències
155. Fomentarem i impulsarem als i les joves artistes municipals de qualsevol disciplina artística, cultural i/o esportiva
156. Crearem el Consell Municipal de la Gent Gran com a òrgan de debat i acció dirigida al col·lectiu
157. Fomentarem les trobades entre la gent gran i el jovent com a canal de transmissió de la cultura i la història del municipi
158. Projectarem la sala de formació tecnològica per a la gent gran
159. Implementarem el programa Salut+60 destinat al col·lectiu de la gent gran, amb assessorament i seguiment de pràctiques esportives, alternatives i alimentació. Un programa de salut al Centre Esportiu del Delta com a espai de trobada
160. Fomentarem el voluntariat entre la gent gran per tal d’aprofitar l’expertesa i el bagatge en diferents accions per projectar-les als centres educatius i entre els més joves
161. Donarem veu i projecció als autors/es i artistes locals, i impulsarem l’exposició de les seves obres a la nova sala d’exposicions del Centre Cultural
162. Promourem la setmana de la cultura local donant altaveu a totes aquelles activitats que enforteixen socialment Deltebre
163. Dinamitzarem la programació anual per a famílies d’activitats culturals i espectacles al Centre Cultural, englobant la Biblioteca i la Sala d’Exposicions, així com al Centre Fluvial del Delta
164. Crearem el Festival de Música de Deltebre com a esdeveniment de referència musical del territori
165. Posarem en valor l’arxiu municipal amb l’adequació d’un nou espai especialitzat
166. Promourem accions permanents durant l’any en el marc de l’Espai de Creació de Dansa, per refermar la força internacional del Festival Deltebre Dansa i la projecció de Deltebre i del Delta.
167. Dissenyarem el nou espai museístic municipal amb les tradicions del Delta com a eix vertebrador
168. Reivindicarem l’exposició ‘Deltebre I, la història d’un naufragi’ amb caire de permanència a Deltebre
169. Promocionarem l’art urbà com a mitjà d’expressió artística i de millora de la imatge del municipi en façanes i espais públics degradats
170. Exigirem a la Generalitat la necessitat d’implantar més oferta de cicles formatius d’interès per a l’institut de Deltebre
171. Seguirem dotant de recursos a l’escola municipal de música com a centre de formació musical, i a la vegada promourem que l’alumnat es pugui examinar oficialment a la mateixa escola
172. Impulsarem la creació del Premi Deltebre en relació amb el sector de l’ensenyament, a l’igual que seguirem potenciant els Premis Ramon Calvo per a la recerca i innovació del jovent
173. Promourem beques i ajuts per als estudiants que destaquin en alguna modalitat ajudant a la projecció de Deltebre
174. Promourem la realització d’activitats formatives en coordinació amb la Garantia Juvenil per facilitar la inserció labora a la joventut
175. Seguirem vetllant perquè cap xiquet ni xiqueta es quedi sense fer activitats extraescolars per capacitat econòmica.
176. Promourem noves activitats extraescolars que desenvolupin les capacitats específiques de l’alumnat amb criteris d’especialització
177. Incentivarem l’aprenentatge d’idiomes mitjançant trobades i activitats específiques
178. Organitzarem xerrades i acompanyament per part de persones amb bagatge i talent acadèmic local per encaminar els alumnes a les diferents opcions formatives de futur
179. Promourem el voluntariat entre els alumnes dels centres educatius per tal de fomentar els valors i despertar les inquietuds acadèmiques, professionals i/o públiques
180. Promourem la setmana escolar entorn DeltaFira per tal de donar a conèixer la història del nostre municipi
181. Crearem el Consell de l’Esport de Deltebre, com a espai de reflexió i planificació d’accions en l’àmbit de la promoció esportiva
182. Impulsarem activitats esportives al riu Ebre per seguir donant la cara al riu. Tanmateix, també promourem activitats als espais naturals del nostre municipi.
183. Seguirem reforçant l’esport base com a eina d’aprenentatge i valors per a formar als xiquets i xiquetes
184. Seguirem reforçant les ajudes dels esportistes que es desplacen en l’àmbit català i internacional representant Deltebre
185. Promourem la creació del Club de Natació i de la Lliga de Futbol Sala local
186. Establirem un pla de càrdio protecció instal·lant dispositius DEA en punts clau
187. Equiparem el Passeig del riu amb noves zones esportives
188. Continuarem potenciant les Festes Majors per ser més dinàmiques i atractives per a la ciutadania, i per a tothom que ens visiti, amb la incorporació de noves activitats i el reforç d’actes multitudinaris
189. Reforçarem l’èxit del Piromusical de l’Ebre com a espectacle de referència al territori
190. Seguirem apostant per unes festes plurals i diverses des del respecte i el civisme. Unes festes més participatives que generin cohesió i orgull de poble
191. Seguirem treballant per blindar totes aquelles festes i activitats que mostren la nostra tradició taurina

CENTRE ESPORTIU DEL DELTA


192. Finalitzarem la urbanització de l’entorn, ampliant la zona d’aparcament i els accessos
193. Incrementarem i dinamitzarem l’oferta d’activitats del centre i adquirirem noves màquines d’esport per a les sales d’entrenament
194. Construirem la piscina exterior
195. Instal·larem el servei de Bany Turc
196. Dotarem el Centre Esportiu d’un servei de bar i restaurant
197. Promourem les activitats per a col·lectius en discapacitat i risc d’exclusió social, i també establirem programes específics per a dones, gent gran, família...
198. Potenciarem el Centre Esportiu del Delta com un viver d’empreses esportives
199. Reforçarem les bonificacions als usuaris en riscos socials i col·lectius específics
200. Continuarem promovent l’ús del Centre Esportiu del Delta al teixit associatiu