Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (PAM) 2013 – 2016

Exercici 2016

El dia 31/01/2016 finalitza el termini d’execució i justificació del programa de despeses corrents, en relació al PAM 2013-2016, de la qual l’Ajuntament té atorgada una subvenció per despeses corrents per import de 34.927,74.-€ corresponents a l’anualitat 2016.”