Carta de Serveis Àrea #DeltebreEficient

Carta de Serveis Àrea #DeltebreEficient

L’Àrea de #DeltebreEficient engloba totes aquelles regidores que esdevenen l’engranatge de l’Ajuntament de Deltebre. La tinenta d’alcalde i coordinadora de l’àrea es Elisabeth Tomàs, la qual a banda també assumirà les regidories d’Hisenda, Gestió Interna i Relacions Institucionals. Ingrid Santiago s’ocuparà de la regidora de Personal i Andreu Curto es el responsable d’Atenció a la Ciutadania, Transparència i Participació Ciutadana. Carlos Serra, igual que en el mandat anterior, es el regidor de Comunicacions.

1. Identificació

Nom del servei: Àrea #DeltebreEficient

Adreça: Plaça 20 de Maig, 1, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 93 09

2. Funcions i serveis de l’Àrea #DeltebreEficient

Aquesta àrea inclou les funcions públiques necessàries i obligatòries en totes les corporacions locals, la funció de secretaria que dona fe pública i assessorament legal i la funció d’intervenció que controla i fiscalitza la gestió economicofinancera i pressupostària.

També trobem inclosa en aquesta Àrea la comunicació sobre la corporació i la participació de la ciutadania, i les entitats i les associacions mitjançant els diferents canals de difusió del consistori. L’Ajuntament de Deltebre ha fet una àmplia aposta per innovar en la comunicació del consistori, per exemple amb el servei de comunicació mitjançant WhatsApp.

Una part important dels serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de #DeltebreEficient es la participació ciutadana, aquesta ha de tenir un paper clau en el dia a dia i en el futur del municipi per tal de fixar les necessitats estratègiques del municipi i cooperar en les decisions del dia a dia. És per aquest motiu que es potencien i impulsen diferents consells de participació sectorials i s’utilitza l’aplicació Deltebre Participa!

3. Quins serveis oferim?

 • Fe pública i assessorament legal preceptiu: elaborar convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern.
 • Notificacions
 • Gestionar l’exposició pública d’acords del Ple, de la Junta de Govern i de resolucions de l’Alcaldia i regidors.
 • Emissió d’ informes per als òrgans de govern.
 • Custodia i formació dels llibres d’actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta de Govern Local.
 • Gestió de dades de caràcter personal
 • Confecció, manteniment i actualització del Portal de la Transparència.
 • Fiscalització prèvia de la despesa
 • Confecció, manteniment i actualització de la web Delta.cat, ràdio Delta però també amb imatges.
 • Elaboració del butlletí d’informació local Desaigüe es publica trimestralment i té com a objectiu informar a la ciutadania sobre les diferents notícies que han succeint al municipi durant els darrers mesos.
 • Butlletí digital E-Desaigüe, s’envia als seus subscriptors setmanalment i es planteja com un recull de les notícies que han passat al municipi durant la darrera setmana.
 • Actualització de la informació a les xarxes socials, per tal de facilitar i afavorir la comunicació directa amb la ciutadania.
 • Plataforma Deltebre Participa.

4. Compromisos

 • A donar respostes àgils i segures als ciutadans/nes.
 • Gestió dels expedients de forma acurada i d’acord amb dret.
 • A assolir nivells d’excel·lència en el camp de la transparència.
 • A treballar amb l’estricte compliment de la normativa vigent.
 • A fomentar la participació ciutadana.
 • A actualitzar totes les vies de comunicació amb la ciutadania i donar visibilitat de totes les accions que es porten a terme.

5. Catàleg de Serveis

 • Delta.cat
 • Ràdio Delta.
 • Desaigüe
 • Butlletí electrònic.
 • Xarxes socials
 • Deltebre Participa

6. Preu-taxa

No s’aplica cap preu ni taxa per oferir aquest servei.

7. Normativa aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.