Carta de Serveis Àrea #DeltebreProjecció

Carta de Serveis Àrea #DeltebreProjecció

L’Àrea de #DeltebreProjecció incorpora totes aquelles regidories enfocades en l’àmbit social i econòmic que faciliten la projecció de Deltebre. El tinent d’alcalde i coordinador de l’àrea és Carlos Serra, el qual també s’encarrega de la regidoria d’Enfocament Turístic, Fires i Ensenyament. Elisabeth Tomàs amb la regidoria de Revalorització Econòmica. Ingrid Santiago és la regidora d’Acció Comercial, Robert Bertomeu de Sector Primari i Lluïsa Ventura regidora de Servei a les Persones i Inserció Laboral.

L’Àrea de #DeltebreProjecció, engloba diferents serveis, entre els quals es troben l’Oficina Municipal de Turisme (Consell de Riumar), el servei d’Inserció Laboral, Serveis a les Persones, Ensenyament i els Incentius a la Dinamització Econòmica.

1. Identificació

Nom del servei: Consell de Riumar

Adreça: Carrer del Coll Verd, 54, 43580 Riumar (Deltebre)

Web: www.atraccionatural.cat

Adreça electrònica: turisme@deltebre.cat

Horari: Divendres de 16:00h a 19:00h, dissabte de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h, diumenge de 19:00h a 14:00h. Setmana Santa i Estiu de dilluns a dissabte de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h i diumenge de 10:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 93 09

Nom del servei: Servei a les Persones

Adreça: Plaça 20 de Maig,1, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Adreça electrònica: tfranch@deltebre.cat

Horari: Presencial dilluns, dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h.

Telèfon: 658 311 702

Nom del servei: Incentius a la Dinamització Econòmica

Adreça: Plaça 20 de Maig,1, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Adreça electrònica: acciocomercial@deltebre.cat

Horari: Presencial dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 93 09

Nom del servei: Ensenyament

Adreça: Plaça 20 de Maig,1, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Adreça electrònica: efabra@deltebre.cat

Horari: S’atenen les consultes quan aquestes es realitzen, no es té un horari establert d’atenció.

Telèfon 977 48 93 09

Horari: Presencial dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 93 09

Nom del servei: Servei d’Inserció Laboral

Adreça: Plaça 20 de Maig,1, 43580 Deltebre

Adreça electrònica: inserciolaboral@deltebre.cat

Web: www.deltebre.cat

Horari: Dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h (cita prèvia)

Telèfon: 611 446 560

2. Funcions i serveis de l’Àrea #DeltebreProjecció

L’Oficina Municipal de Turisme, denominada Consell de Riumar, va ser inaugurada l’estiu del 2016. Tot i això, des de l’Ajuntament de Deltebre es ve oferint el serveis d’informació turística des de l’any 1987. Forma part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, i ofereix  informació local, del territori (Delta de l’Ebre) i de tot Catalunya. La principal tasca de l’Oficina Municipal de Turisme és l’atenció i l’acollida al/la visitant que arriba al nostre municipi. Així mateix, també desenvolupa un paper important com a informador de la ciutadania, ja que també s’atenen consultes sobre activitats i recursos del municipi, així com també es proporciona informació sobre les diferents destinacions turístiques del territori que engloba el Delta de l’Ebre.

Pel que fa al Servei d’Inserció Laboral, l’Ajuntament de Deltebre disposa d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant el qual ens cedeixen un tècnic d’inserció sociolaboral, que cita i atén als usuaris que així ho sol·liciten.

Quant al Servei a les Persones tramitem Informes d’Estrangeria per a l’adequació de l’habitatge per re-agrupació familiar, sobre el grau d’integració social per a l’arrelament social a Catalunya, sobre l’esforç d’integració per a la renovació/modificació de la residència temporal i per a l’adequació de l’habitatge per a la renovació de la residència per a reagrupament familiar, Autoritzacions de targetes d’aparcament per a persones amb disminució, Ajuts sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades, els quals es destinen a les persones residents al municipi de Deltebre que necessiten d’especial recolzament social atesa la situació social i la seva escassa capacitat econòmica, Ajuts d’urgència social, els quals són de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència social i necessitats bàsiques de subsistència dels ciutadans empadronats a Deltebre, Tarifa Social de subministrament d’aigua, la qual es destina a bonificar la quota tributària regulada per ordenança fiscal, aplicant la tarifa social a aquelles persones de Deltebre amb situació econòmica i social precària, Ampliació del període de fraccionament dels deutes amb BASE, amb el qual tramitem la sol·licitud de les persones que no poden fer front als pagaments dels tributs en el període màxim de dos anys, aquest període es pot ampliar a 48 mesos en aquells supòsits excepcionals i degudament motivats, Control i supervisió dels Treballs en Benefici a la Comunitat derivats de Justícia i Serveis Socials d’Atenció Primària, els quals el Consell Comarcal del Baix Ebre ens assigna.

Pel que fa al Servei d’Ensenyament no disposem d’una oficina municipal d’escolarització, tot i això, des de l’Ajuntament de Deltebre s’ofereixen diferents serveis al ciutadà en temes relacionats amb Ensenyament, tals com la zonificació escolar per a les preinscripcions de P3, s’ha desenvolupat i es porta a terme un Pla Educatiu d’Entorn, el qual està compost per 10 accions, s’organitza el Consell Escolar Municipal, on hi participen totes les escoles i instituts del municipi, i, a més, s’organitzen diferents jornades i premis escolars.

Finalment, quan als Incentius a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i a la Millora de la Imatge de Poble, aquests ajuts econòmics que es concedeixen a persones físiques o jurídiques pel desenvolupament de les activitats incentivables de Deltebre, com són la contractació de persones, l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació o establiment de noves empreses al municipi, les activitats de turisme actiu, petit comerç i comerç de proximitat al municipi, així com comerç i/o activitat del sector agrari en estat de fragilitat per la crisi del “petit comerç” o la “crisi del sector agrari”, l’afavoriment de la millora posada en valor de la qualitat de les empeses al municipi, la incentivació del sector primari al municipi i la millora de la Imatge de Poble. Quant a les subvencions per al Patrocini Publicitari, l’Ajuntament de Deltebre incentiva econòmicament a les empreses que promocionin el municipi de Deltebre mitjançant la incorporació de publicitat estàtica en la carrosseria de vehicles de qualsevol activitat, de caràcter lúdic o turístic, així com la participació en fires i/o mostres i la inclusió dels logotips i enllaços de l’Ajuntament de Deltebre en el material d’informació turística.

3. Quins serveis oferim?

 • Informació, orientació i assessorament sobre allotjaments, comerç, transport, gastronomia, serveis, esdeveniments, festes i demés activitats relacionades amb la cultura i el lleure del municipi de Deltebre i del Delta de l’Ebre
 • Informació i assessorament sobre l’oferta turística, cultural i de lleure de Catalunya
 • Informació sobre la prestació de serveis turístics i la seva regulació legislativa
 • Plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l’oferta turística, cultural i de lleure
 • Informació d’adreces i demés informació sobre els establiments turístics i d’altres activitats, serveis o punts d’interès
 • Informació i assessorament sobre els drets de la persona usuària de serveis turístics i sobre el Telèfon del Consumidor
 • Suport, assessorament i orientació per poder formalitzar, si es dona el cas, el full oficial de reclamacions i instàncies genèriques a les persones que així ho sol·liciten
 • Publicacions turístiques sobre el municipi i venda de productes del territori (arròs, licor d’arròs, sal del Delta,…)
 • Informació, orientació i assessorament sobre els diferents ajuts econòmics
 • Informació, orientació i coordinació dels reforços escolars, xerrades de sensibilització d’alumnes als diferents centres de primària i secundària, Pla d’esport a l’escola, Xerrades per a famílies, Hort a l’Institut, Grups de treball agents del PEE, Prevenció de l’absentisme, Pla d’acció comunitària esportiva, Projecte del Servei Comunitari Institut de Deltebre, la mà de cinc colors, i Activitats culturals i trobades d’alumnes del municipi a les escoles de primària.

4. Compromisos

 • Actualitzar setmanalment la informació de les nostres bases de dades per garantir-ne d’aquesta manera la fiabilitat
 • Oferir informació personalitzada de forma immediata, tan presencialment com telefònicament
 • Contestar en un termini de 24 hores les consultes que presentin complexitat i requereixin un tractament d’informació
 • Contestar en un termini no superior a 24 hores les consultes que arribin al nostre servei via correu electrònic
 • Atendre el nostre públic, en funció de les seves necessitats, en català, castellà, anglès i francès.
 • Esdevenir punt d’Atenció a la Ciutadania durant tots els caps de setmana de l’any, a més de durant tota la Setmana Santa i la temporada d’estiu, compresa aquesta del 15 de juny fins el 15 d’octubre.

5. Catàleg de Serveis.

Informació per motivacions turístiques:

Turisme cultural:

 • Patrimoni local i comarcal
 • Museus territorials (arròs, pesca,…)
 • Programació cultural (concerts, actuacions,…)
 • Activitats culturals (exposicions, festes tradicionals, presentacions,….)
 • Fires i festes

 

Turisme verd:

 • Patrimoni natural (parc naturals, zones protegides,…)
 • Esports (aquàtics, via verda, camí de Sant Jaume, submarinisme,…)

 

Turisme familiar:

 • Oferta cultural, patrimonial i museística a nivell local i comarcal
 • Manifestacions i esdeveniments de relleu anuals
 • Parc temàtics i aquàtic (port aventura, període d’obertura, preus, transport,…)

 

Informació turística funcional sobre:

 • Allotjaments a nivell territorial (hotels, HUT’s, càmpings, albergs,…)
 • Restaurants (categoria, especialitat, capacitat,…)
 • Comerç del territori per activitats
 • Entitats oficials del municipi
 • Serveis públics i privats
 • Reparacions, concessionaris,…
 • Transports públics (bus, tren, taxi,…)
 • Servei de transport (bus/tren) interurbà, urbà i principals enllaços
 • Comunicacions (carreters, autopista, accessos,…)
 • Lloguer (cotxes, bicicletes,…)
 • Fullets d’informació turística
 • Informació turística comarcal i autonòmica
 • Atenció en cas d’accidents, malalties, robatoris,…

 

Informació general sobre:

 • Inserció Sociolaboral
 • Servei a les Persones
 • Incentius a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge de Poble
 • Subvencions per al Patrocini Publicitari del municipi de Deltebre

6. Preu-taxa

No s’aplica cap preu ni taxa per oferir aquest servei.

6. Preu-taxa

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.