Resolució definitiva d’atorgament de subvencions al Parc Natural del Delta de l’Ebre, a l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022

Es proposa realitzar el tractament protector d’aquestes passeres de fusta, a base de oli de linassa d’alta qualitat amb aditiu secant, utilitzable com a protector, impregnant i segellador de fusta, amb unes propietats elàstiques, un alt poder de penetració, protector de sol i pluja, evita la putefracció, amb aditius exempts de plom.El seu rendiment és […]

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2021

Beneficiari: Ajuntament de DeltebreMunicipi: DeltebreConcepte: Danys carrers temporal FilomenaPressupost Elegible: 49.724,82 eurosPressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 17.500,00 eurosAplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01 Beneficiari: Ajuntament de DeltebreMunicipi: DeltebreConcepte: Reforç i millora del camí núm. 32, Camí de LlebretPressupost Elegible: 266.701,00 eurosPressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 17.500,00 eurosAplicació pressupostària: 2021-1010-942-76200-01

Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: Primer: – Cost total: 1.435,31 € – Import subvencionat : 1.435,31€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021. Segon: – Cost total : 1.571,55 € – Import subvencionat : 1.571,55 €  – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.