Sol·licitud d’accés a la informació pública

Sol·licitud d’accés a la informació pública

L’Ajuntament de Deltebre, en compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de transparència), vol garantir el dret d’accés a la informació i documentació públiques de què disposa aquest ens.

Poden exercir aquest dret els majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. Aquesta sol·licitud no requereix interès personal, motivació ni invocació de norma.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Formulari
Peticions rebudes
En el següent enllaç podeu consultar les darreres sol·licituds d’accés a la informació pública presentades.