Sindicatura de Greuges de Deltebre

Sindicatura de Greuges de Deltebre

Què és la Sindicatura de Greuges de Deltebre?

La Sindicatura de Greuges de Deltebre és un servei a la ciutadania amb la missió de vetllar pels seus drets davant  l’actuació de l’administració municipal o dels organismes que depenen de l’Ajuntament i dels seus concessionaris o contractistes. Per tal que això sigui possible, pot supervisar l’activitat que porta a terme l’administració municipal, així com les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic. Actualment la Síndica de Greuges és  la Sra. Rosa Maria Vandellós Lleixà, que va ser nomenada i triada per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament del dia 2 de desembre de 2020.

Tothom pot presentar queixes, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions de la Síndica municipal són gratuïtes i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador. Les queixes s’han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per a aclarir el cas. L’escrit ha de contenir el nom complet i l’adreça i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula, i els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa.

Cal recordar que la Síndica Municipal de Greuges no és cap jutge i per tant no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les resolucions de la Síndica poden ser objecte de recurs.

Quan intervé?
La Síndica de Greuges actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa. També pot actuar d’ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin. En general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba amb algun d’aquests exemples:
 • Errors o arbitrarietats en les resolucions.
 • Retards indeguts o injustificats.
 • Inexecució de les pròpies resolucions.
 • Tracte indegut als ciutadans o ciutadanes.
 • Negativa a facilitat la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen dret.
 • I, en general, qualsevol d’aquelles actuacions que impedeixin o dificultin l’exercici legítim dels drets.
Quan no pot intervenir?
La Síndica de Greuges actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa. També pot actuar d’ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin. En general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba amb algun d’aquests exemples:
 • Les queixes anònimes.
 • Les que denotin mala fe.
 • Les mancades de fonament.
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
 • Les queixes sobre qüestions privades.
 • Les queixes o reclamacions l’objecte de les quals estigui pendent de resolució judicial.
 • Les de les persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l’Administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit d’aquestes relacions.
Coneix la Síndica de Greuges

Rosa Maria Vandellós Lleixà és nascuda el 24 de setembre de 1954 a Tortosa i batejada a Roquetes. Des de l’any 1962 viu a Deltebre on va fer majoritariament els seus estudis primaris, i els secundaris a Tortosa. És una persona vinculada sempre a associacions i entitats del poble: Arrels, Associació de Veïns de La Cava, Club Nàutic, Associació Local de la Dona…

Actualment és jubilada de la seua professió i ha estat Jutgessa de Pau de Deltebre des de 2012 fins l’actualitat. Va ser nomenada pel plenari municipal el 2 de desembre de 2020.