Des del govern de l’Ajuntament de Deltebre treballem per estar al costat de les famílies més desafavorides del municipi. En aquest sentit s’han impulsat una sèrie d’ajudes que caminen en la línia de fomentar la cohesió social i que, durant aquests anys, han pogut ajudar a més de 300 famílies del municipi.

Les actuacions en dades:

1. Ajudem cada any a més de 180 famílies del municipi.

2. En tres anys s’ha augmentat la dotació econòmica destinada a les polítiques socials en un 130%.

3. Creació de noves ajudes per a les famílies:

a. Ajuts d’Urgència Social
Aquesta prestació permet donar cobertura a la gent que més ho necessita a partir d’una situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Més informació

b. Ajuts als tributs socials
Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, des del govern de l’Ajuntament de Deltebre s’han impulsat una sèrie d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals: Impost sobre Béns Immobles, Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa per serveis urbanístics, Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Preu públic per a l’assistència a l’Escola Bressol, i Activitats extraescolars tipificades. Més informació

4. Adequació del nou espai de Serveis Socials per tal que la ciutadania pugui disposar d’una atenció individualitzada i confidencial.

5. Adequació del nou Espai Assistencial Dr. Joan Santigosa amb el qual s’ha enfortit el servei de rehabilitació al nostre municipi. Alhora, aquest espai també es seu de la Federació d’Entitats Socials i la zona d’ambulàncies de manera que facilitem unes condicions òptimes per al servei i que la ciutadania no s’hagi de desplaçar fora del municipi.

6. Adequació d’un equipament municipal per al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, anomenat abreviadament CDIAP, per tal que segueixi duent a terme la seva tasca d’atenció als infants necessitats del municipipi.

7. Creació de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Deltebre per fomentar la igualtat d’oportunitats entre els veïns i veïnes de Deltebre.

 

Les actuacions en vídeo: