Portal de Transparència

 
 
 
 
 
 

 Informació institucional i organitzativa 

 Informació institucional 

  • – Composició política (Enllaç)
  • Competències i funcions (Enllaç)
  • Organigrama de l’ens (Enllaç)
  • Organismes dependents o vinculats (Enllaç)
  • Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern (Enllaç)
  • Agenda institucional dels alts càrrecs (Enllaç)
  • Agenda d’activitats (Enllaç)
  • Dades generals de l’ens (Enllaç)
  • Informació històrica sobre el municipi (Enllaç)
  • Informació del terme municipal (Enllaç)
  • Dades estadístiques (Enllaç)
  • Informe executiu auditoria (Enllaç)


 Organització política i retribucions 

 • Cartipàs: organització política (Enllaç)
 • Càrrecs electes (Enllaç)
 • Retribucions dels càrrecs electes (Enllaç)
 • Agenda dels càrrecs electes (Enllaç)
 • Grups municipals (Enllaç)
 • Òrgans de govern, funcions i horari: el plenari (Enllaç)
 • Òrgans de govern, funcions i horari: la junta de govern local (Enllaç)
 • Òrgans de govern, funcions i horari: les comissions informatives (Enllaç)
 • Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns (Enllaç)
 • Declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs (Enllaç)
 • Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs (Enllaç)


 Empleats públics 

 • Plantilla d’empleats públics (Enllaç)
 • Relació de llocs de treball (RLT) (Enllaç)
 • Tècnics de l’ens (Enllaç)
 • Responsable de comunicació/premsa (Enllaç)
 • Relació de contractes temporals i d’interinatge (Enllaç)
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics (Enllaç)
 • Convocatòries de personal (Enllaç)
 • Resultats de les convocatòries de personal (Enllaç)
 • Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció (Enllaç)
 • Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical (Enllaç)
 • Alliberats sindicals (Enllaç)
 • Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics (Enllaç)

 Acció de govern i normativa 

 Acció de govern i partits polítics 

 • – Acció de govern (Enllaç)
 • Actes de ple (Enllaç)
 • Acords de junta de govern (Enllaç)
 • Acords d’òrgans de govern (Enllaç)
 • Resolucions i decrets (Enllaç)
 • Tauler d’edictes i anuncis (Enllaç)
 • Convocatòries de sessions del ple (Enllaç)
 • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics (Enllaç)
 • Actes objecte de revisió en via administrativa (Enllaç)
 • Resolucions administratives i judicials rellevants (Enllaç)
 • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius (Enllaç)
 • Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l’oposició (Notícies) | (Rodes de Premsa) | (Delta.Cat)
 • Opinions i propostes dels grups municipals (Enllaç)


 Normativa, plans i programes 

 • Estatuts (Enllaç)
 • Ordenances de Policia i Bon Govern (Enllaç)
 • Guia visual de les Ordenances de Policia i Bon Govern (Enllaç)
 • Ordenances reguladores i reglaments (Enllaç)
 • Ordenances fiscals (Enllaç)
 • Plecs de clàusules generals (Enllaç)
 • Calendari i padrons fiscals (Enllaç)
 • Tipus impositius (Enllaç)
 • Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes (Enllaç)
 • Publicitat en curs dels projectes normatius (Enllaç)
 • Avaluació de l’aplicació de les normes (Enllaç)
 • Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques (Enllaç)


 Urbanisme

 • Normativa d’urbanisme (Enllaç)
 • Planejament urbanístic (Enllaç)
 • Informació geogràfica d’urbanisme (Enllaç)
 • Plans territorials d’urbanisme (Enllaç)
 • Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic (Enllaç)


 Gestió documental i arxiu

 • Calendari de conservació i règim d’accés documental (Enllaç)
 • Quadre de classificació documental (Enllaç)
 • Instruments de descripció documental (Enllaç)
 • Registre d’eliminació de documents (Enllaç)

 Contractes, convenis i subvencions 

 Relació de contractes 

 • Licitacions en tràmit (perfil de contractant) (Enllaç)
 • Contractes programats (Enllaç)
 • Relació de contractes oberts formalitzats (històrics) (Enllaç)
 • Relació de contractes menors (històrics) (Enllaç)
 • Modificacions de contractes (Enllaç)
 • Licitacions suspeses (Enllaç)
 • Contractacions administratives amb tramitació anticipada (Enllaç)
 • Registre de factures (Enllaç)
 • Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes (Enllaç)
 • – Facturació a tercers (Enllaç)


 Informació de la contractació pública 

  • – Borsa de treball (Enllaç)
  • Òrgans de contractació (Enllaç)
  • Registre de licitadors (Enllaç)
  • Registre d’empreses classificades (Enllaç)
  • Registre públic de contractes (Enllaç)
  • Regulació de la contractació (Enllaç)
  • Criteris interpretatius de contractació (Enllaç)
  • Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (Enllaç)

 • Dades estadístiques sobre la contractació (Enllaç)
 • Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació (Enllaç)


 Convenis i subvencions

 • Convenis de col·laboració (Entitats) (Enllaç)
 • Convenis de col·laboració (Altres) (Enllaç)
 • Convenis urbanístics (Enllaç)
 • Informació de l’execució dels convenis (Enllaç)
 • Convocatòries de subvencions i ajuts (Enllaç)
 • Subvencions atorgades (2018) (Enllaç)
 • Subvencions atorgades (teixit associatiu 2017) (Enllaç)
 • Altres subvencions atorgades (festes 2017) (Enllaç)

 Gestió econòmica 

 Pressupost 

 • Pressupost 2019 (Enllaç)
 • Pressupost 2018 (Enllaç)
 • Execució pressupostària trimestral (Enllaç)
 • – Liquidació del pressupost 2017 (Enllaç)
 • Liquidació del pressupost (històrics) (Enllaç)
 • Compte general (Enllaç)
 • Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària (Enllaç)
 • Modificacions pressupostàries (Enllaç)
 • Cost de les campanyes institucionals (Enllaç)
 • Relació de despeses: Festes Majors (2018) (Enllaç)


 Gestió econòmica 

 • Endeutament (Enllaç)
 • Termini de pagament a proveïdors (Enllaç)
 • Auditories de comptes (Enllaç)
 • Indicadors de gestió econòmica (Enllaç)
 • Cost efectiu dels serveis (Enllaç)
 • Pla de Disposició de Fons 2019 (Enllaç)


 Patrimoni

 • Inventari general del patrimoni (Enllaç)
 • Inventari de béns mobles de valor històric i artístic (Enllaç)
 • Inventari de la flota de vehicles municipals (Enllaç)
 • Informació relativa a la gestió del patrimoni (Enllaç)

 Serveis i tràmits 

 Tràmits 

 • Instància genèrica (Enllaç)
 • Gestió tributària (Enllaç)
 • Notificacions electròniques (Enllaç)
 • Factures electròniques (Enllaç)
 • Sol·licitud d’accés a la informació pública (Enllaç)
 • Suggeriments, queixes i propostes (Enllaç)
 • Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà) (Enllaç)
 • Catàleg de tràmits i procediments (Enllaç)


 Serveis 

 • Atenció ciutadana (Enllaç)
 • Calendari dies inhàbils (Enllaç)
 • Catàleg i cartes de serveis (Enllaç)
 • Edificis d’equipaments municipals (Enllaç)


 Estat dels serveis

  • Incidències de serveis (Enllaç)
  • Incidències de trànsit (Enllaç)
  • Informació de la contaminació de l’aire (Enllaç)

 • Avaluacions de les polítiques públiques (Enllaç)
 • Avaluacions de qualitat dels serveis públics (Enllaç)
 • Indicadors de transparència (Enllaç)

 Participació 

 Participació

 • Espais de participació ciutadana i processos participatius en tràmit (Enllaç)
 • Reglament de participació ciutadana (pendent d’aprovació per part del plenari)
 • – Consell de Riumar  i actes de l’ens (Enllaç)
 • Xarxes socials (Enllaç)
 • Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions (Enllaç)
 • Directori d’associacions i entitats (Enllaç)
 • Registre de grups d’interès (Enllaç)
 • Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana (Enllaç)
 • Agenda i activitats de les associacions (Enllaç)